zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju 
Voditelj: Branko Blažević
Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Sažetak: Obnovljivi izvori energije susreću se i pod nazivom "zelena" energija (energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija valova, plime i oseke, biomase, plina iz deponija, plina iz postrojenja za preradu otpadnih voda i sl.) i od posebnog je značaja za održivi razvoj turizma u Hrvatskoj, te za uravnoteženu eko-bilancu, slijedom Agende 21. Polazišta održivog razvoja turističke destinacije temelje se globalnim zahtjevima (protokol iz Kyota…), pravnoj regulativi i dokumentima EU ("bijela knjiga", "zelena knjiga"…) kao i na važećim zakonima i strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske. Ovo je i polazište istraživanja, koje će se implementirati na prostoru Primorsko-goranske županije, koja omogućava sagledavanje specifičnosti priobalnog, otočkog, kontinentalnog i gradskog turizma, pa kao takva može biti izvrstan model za Republiku Hrvatsku i šire. Posebno značenje dati će se procesu edukacije za okoliš. U istraživanju će se koristiti relevantni standardi, propisi i norme od značaja za koncipiranje i razvoj eko-hotela i eko-turističke destinacije. Naglasak je na postavljanju globalne koncepcije održivog razvoja turističke destinacije i na ekonomske učinke realizacije eko-projekata po koncepciji javno-privatnog partnerstva. Ovo će biti polazište za istraživanje uloge obnovljivih izvora energije u uravnoteženju eko-bilance hotela i turističke destinacije. Navedeno nalaže interdisciplinaran pristup donošenju i ocjeni razvojnih strategija i aktivno učešće svih sudionika turističke ponude i organa vlasti na razini turističke destinacije i šire. To je zadatak destinacijskog menadžmenta, koji treba slijediti "cost-benefit" metodu i koncepciju kontinuiranog poboljšanja kvalitete. U tu svrhu će se razraditi i predložiti relevantan instrumentarij za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti realizacije projekata održivog razvoja, u čijoj su strukturi i projekti uvođenja obnovljivih izvora energije. To su i nužne pretpostavke daljnjeg razvoja i osiguranja konkurentnosti eko-hotela i eko-turističke destinacije na globalnom turističkom tržištu. U tu svrhu primjenjivat će se suvremeni instrumentarij (EVA, BSC, TOC...) u planiranju, kontroli i reviziji eko-strategija, te za upravljanje troškovima (troškovi okoliša, troškovi kvalitete, ciljni troškovi, troškovi aktivnosti…), pri čemu će se objediniti makro, mezo i mikro pristup ovoj problematici. 

Natrag