zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske 
Voditelj: Zoran Curić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: U znanstvenoj, ali i široj javnosti često se pojavljuje sintagma da je prostor najvažniji hrvatski turistički resurs. Stoji li uistinu navedena pretpostavka? Turistički razvoj počiva i na optimalnom vrednovanju prirodnih i antropogenih vrednota koji se isprepliću u prostoru, tj. na valorizaciji prostornih turističkih resursa. Stoga polazna hipoteza ovog projekta glasi: prostorni resursi Hrvatske temelj su hrvatske turističke atrakcijske osnove, a ujedno su i osnova turističkog proizvoda, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini te su ključan element današnjeg i budućeg turističkog razvoja Hrvatske. Kao glavni cilj nameće se istraživanje međuodnosa prostora i turizma. Prostor je istovremeno preduvjet razvoja turizma, ali i medij u kojemu se turizam odvija te se pod njegovim utjecajem vremenom sam prostor transformira i pri tome se često, ukoliko razvoj turizma nije praćen kvalitetnim prostornim planiranjem i gospodarenjem, degradira vitalna osnovica daljnjeg razvoja turizma - prirodni i antropogeni prostorni resursi. Istraživanjima će se nastojati definirati prirodni i antropogeni elementi prostora koji ulaze u atrakcijsku osnovu hrvatskoga turizma i analizirati na koji način se taj isti prostor transformira pod utjecajem turizma te utječe li ta transformacija pozitivno ili negativno na prostor kao sadašnji i budući temeljni hrvatski turistički resurs. Istraživanja će se temeljiti na znanstvenim metodama turističke geografije: kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi, regionalno-geografskoj sintezi te terenskim istraživanjima koja uključuju anketiranja i kartiranja. U dijelu prostornih analiza, kao i izradi tematskih karata koristit će se tehnologija geografskih informacijskih sustava (GIS-a). Osim kao podloga u prostornom planiranju turizma, projekt će pridonijeti i boljem poznavanju prostornog inventara relevantnog u turističkoj atrakcijskoj osnovi, važnog u oblikovanju marketinških strategija hrvatskih turističkih destinacija kao i boljem poznavanju prostornih pojava i procesa generiranih turizmom. Konkretnim istraživanjima upotpunit će se i teorijski okvir turističke geografije kao geografske znanstvene discipline. Očekujemo da će ovaj projekt potvrditi stajalište o prostoru kao ključnom turističkom resursu Hrvatske i time dodatno ojačati važnost njegovog racionalnog gospodarenja sukladno postulatima održivoga razvoja u turbulentnom razdoblju tranzicije hrvatskoga gospodarstva i približavanja Hrvatske Europskoj uniji. 

Natrag