zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj ostataka malahitnog zelenila i mikotoksina na sigurnost hrane 
Voditelj: Davorin Bažulić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Proizvodnja hrane od strateškog je značaja za Republiku Hrvatsku. Zbog toga je i u prioritetima Nacionalnog znanstveno-istraživačkog programa. S obzirom na činjenicu da hrana za opću populaciju predstavlja vrlo često najznačajniji izvor mnogih kontaminanata (veterinarski lijekovi, pesticidi, teški metali, PCB, mikotoksini i dr.) istraživanje putova njihova unosa kao i njihov štetan učinak na zdravlje životinja i ljudi predmetom su mnogih istraživanja. Rezultati naših dosadašnjih istraživanja pokazuju nepoželjne promjene u metabolizmu ugljikohidrata i lipida ispitivanih životinja i kumuliranje pojedinih veterinarskih lijekova, pesticida i metala (kadmija) u specifičnim tkivima na razinama štetnim za zdravlje ljudi. Utvrđena je podobnost perirenalnog masnog tkiva kao ciljanog tkiva za određivanje kloriranog pesticida heksaklorbenzena, kao i podobnost disperzije matrice u čvrstoj fazi (MSPD) pri određivanju kloramfenikola u različitim tkivima. Po prvi puta u nas dobiveni su rezultati istraživanja dinamike nakupljanja i uklanjanja sulfadiazina u mišićnom tkivu lubina (Dicentrarchus labrax L.) te utjecaja navedenog lijeka na integritet DNK mišićnog tkiva, jetre i crijeva spomenute ribe. Namjera je ovog istraživanja kroz trogodišnje razdoblje utvrditi moguće promjene nekih hematoloških i biokemijskih parametara i oštećenja DNK mišićnog tkiva kao posljedice unosa i kumuliranja malahitnog zelenila u šarana (Cyprinus carpio L.) i kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss ). Nadalje utvrditi moguće promjene hematoloških i biokemijskih parametara kao posljedice unosa krmivom i kumuliranja mikotoksina (zearalenon, deoksinivalenol) u svinja. Korištenjem suvremenih analitičkih metoda (tekućinska kromatografija, tekućinska kromatografija/ spektrometrija masa) na statistički relevantnom broju ispitivanih životinja očekujemo rezultate koji će odgovoriti ne samo na pitanje o podrijetlu i stupnju kontaminiranosti pojedinog tkiva a posljedično tome i o mogućim posljedicama na zdravlje životinja, nego i odgovore o mogućoj ugrozi zdravlja ljudi. Očekivani rezultati moći će se primijeniti u unapređenju hranjenja i liječenja životinja, istraživanju poboljšanja proizvodnosti životinja, zaštiti njihova zdravlja i i procjeni ugroženosti zdravlja ljudi putem hrane. 

Natrag