zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma 
Voditelj: Davorin Kajba
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Genetska raznolikost glavnih vrsta nizinskih šuma, kao temeljna komponenta biološke raznolikosti, preduvjet je njihove sposobnosti prilagodbe promjenljivim okolišnim uvjetima. Genofond vrsta Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Populus nigra i Salix sp., nužno je očuvati zbog opstanka i stabilnosti njihovih šumskih ekosustava, a poznavanje širine, obrasca i uzroka postojeće genetske raznolikosti, preduvjet je njena očuvanja. Istraživanjem adaptacijske i neutralne genetske varijabilnosti, dobit će se uvid u genetsku strukturu, što će biti temelj za definiranje strategije očuvanja genofonda istraživanih vrsta, kao i njihova oplemenjivanja za neka gospodarski važna svojstva. Biološko-ekološke osobine i rasprostranjenost hrasta lužnjaka i poljskog jasena, ukazuju da najveći udio ukupne genetske varijabilnosti pripada unutarpopulacijskoj razini uz nisku međupopulacijsku diferencijaciju. Potreba za genetski poboljšanim sjemenom inicirala je provedbu selekcije plus stabala i osnivanje njihovih klonskih sjemenskih plantaža. Plus stabla predstavljaju fenotipski superiorne jedinke čije će potomstvo ostvariti genetsko poboljšanje u odnosu na neselekcionirani materijal, a u jednoj strategiji moguće je spojiti dva cilja - očuvanje genofonda (statičkom metodom ex situ) i oplemenjivanje. Degradacija prirodnih staništa crne topole i vrba negativno je djelovala na genetsku strukturu populacija, a pokretanjem ex situ konzervacijskih postupaka uspjela se očuvati širina njihove genetske raznolikosti. Neki klonovi stablastih vrba pokazali su značajan potencijal produkcije biomase u kratkim ophodnjama, pa se pretpostavlja da će postojeća kolekcija predstavljati dobar temelj za osnivanje bioenergetskih nasada. Determinacija adaptacijske i neutralne genetske varijabilnosti glavnih vrsta drveća nizinskih šuma, proizvodnja genetski poboljšanog sjemena, te potencijal produkcije biomase u kratkim ophodnjama, predstavljat će glavne rezultate predloženog projekta na temelju kojih će se dati preporuke za očuvanje genetske raznolikosti i njihovo daljnje oplemenjivanje. Predloženi projekt sukladan je zaključcima 4. Ministarske konferencije o zaštiti europskih šuma, radu europskog programa očuvanja šumskog drveća (EUFORGEN), smjernicama EU (1999/105/EC, EC No 870/2004), Zakona o šumama (NN 140/05), Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 140/05) i nacionalnom energetskom programu (BIOEN). 

Natrag