zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske 
Voditelj: Jozo Franjić
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U nizinskom području Hrvatske napuštene poljoprivredne površine kojima se u prošlosti intenzivno gospodarilo predstavljaju značajan problem kojemu se dosad nije poklanjala dovoljna pozornost. U okviru projekta istraživala bi se biološka raznolikost šumskih ekosustava sa stajališta sukcesije vegetacije. Istraživala bi se šumska vegetacija, kao i ostala vegetacija koja je u sindinamskoj vezi sa šumom. Svrha je istraživanja usporediti pojedine sukcesijske faze, njihovo trajanje, ekološke značajke i uzorke sukcesijskih procesa. Šumska vegetacija se pojavljuje na napuštenim poljoprivrednim površinama (njivama, pašnjacima, livadama) nakon prestanka gospodarenja. Poseban problem u ovome području predstavlja vrlo brzo i agresivno nadiranje neofitskih vrsta koje tvore gotovo čiste sastojine i spriječavaju opstanak autohtone flore i vegetacije i na taj način značajno utječu na smanjenje biološke raznolikosti. Te površine kroz vrlo dugo vremensko razdoblje ostaju u tom stadiju i gotovo su potpuno neproduktivne u bilo kojem smislu a povratak prirodnoj vegetaciji i/ili poljoprivrednoj proizvodnji je vrlo težak i zahtijeva znatna financijska ulaganja. Sukcesija će se istraživati uz pomoć metode kronosekvenci. Ona omogućuje proučavanje sukcesijskih promjena na različitim staništima i promjena u sastavu vrsta zbog promjene značajki staništa. Vegetacija će se istraživati po standardnoj srednjeeuropskoj metodi. Vegetacijske snimke obrađivati će se različitim numeričkim analizama a provest će se i analiza funkcionalnih značajki biljaka za potrebe izrade vegetacijskoga modela. Pomoću takvih modela moguće je predviđanje – smjera i načina sukcesije, brzine sukcesije, trajanja pojedinih sukcesijskih faza, utjecaja pojedinih ekoloških čimbenika, utjecaja načina gospodarenja, rizika od naglih poremećaja ekosustava (požari i sl.), smanjenja ili povećanja bioraznolikosti i dr. Istražiti će se i biološka svojstava i ekološki zahtjevi neofitskih biljaka, njihov utjecaj na sukcesijske procese i načini revitalizacije staništa zahvaćenih agresivnim širenjem takvih vrsta. Krajnji cilj svih takvih analiza je uspostaviti alate za efikasno planiranje načina gospodarenja takvim površinama u nizinskom području Republike Hrvatske – potrebitost konzervacije pojedinih staništa, lokaliteta i/ili vrsta, mogućnost ekonomski opravdanoga korištenja tih prostora (drvna masa, ispaša stoke i sl.) i dr. 

Natrag