zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Genotipizacija i razvoj germplazme pivarskog i krmnog ječma 
Voditelj: Alojzije Lalić
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: U projektu na sortama ječma Poljoprivrednog instituta Osijek priznatim od 1970. do 2006. godine analizirat će se genetska divergentnost na razini SSR-markera. Genetska divergentnost utvrdit će se između 30 sorti ozimog dvorednog, 10 sorti ozimog višerednog i 15 sorti jarog ječma oplemenjenih na PIO, te na ukupno 20 do 25 sorti ječma selekcioniranih u programima oplemenjivanja u Njemačkoj, Francuskoj, Mađarskoj i SiCG. U cilju razvoja germplazme pivarskog i krmnog ječma na osnovi provedenih analiza genetske divergentnosti i mjerenja radili bi plan križanja, a odabir roditelja proveli bi na temelju koncepta genetske divergentnosti putem SSR-markera i koncepta svojstva. Kontinuirano kroz 5 godina projekta provodili bi križanja, razvijali potomstva od F1 do F5 generacije, provodili selekciju na postojećem selekcijskom materijalu iz projekta MZOŠ-a 0073002 i odabirali nove linije koje bi testirali kroz multilokacijske pokuse. Multilokacijski pokusi s 36 sorti i linija ozimog ječma provodili bi se na lokalitetima Osijek, Požega, Nova Gradiška i Tovarnik tijekom 5 godina. Cilj je tim pokusima istražiti interakciju sorta*okolina, te cluster analizom procijeniti razine združivanja između novih sorti i linija, te standardnih sorti. Na temelju rezultata uroda i kakvoće u pokusima će se pristupiti ciljanom odabiru sorti obzirom na odlike namjenske kakvoće i adaptabilnosti. Na šest sorti, kroz višegodišnje mikropokuse na 4 lokalita analizirat će se pokazatelji kakvoće slada, te probavljivost hrane kod stočnoga ječma. U sladu, dobivenom EBC-postupkom mikroslađenja, posebno će se pratiti topljive bjelančevine, slobodni amino dušik u sladovini, Kolbachov indeks kao indikator modifikacije bjelančevina; viskozitet sladovine i ß-glukani u sladovini kao indikatori modifikacije staničnih stijenki i količina dobivenog ekstrakta kao indikator modifikacije škroba. RP-HPLC metodom analizirati će se albumini, globulini, prolamini (hordeini) i glutelini (hordenini), a u cilju utvrđivanja stupnja modifikacije bjelančevina zrna tijekom postupka slađenja proteolitičke aktivnosti. Genetska identifikacija SSR-markerima OS–sorti ječma, istraživanja namjenske kakvoće i gospodarskih odlika, adaptabilnosti, kao i cluster analiza omogućili bi učinkovitiju izradu koncepta križanja, praćenja ostvarene genetske dobiti i putem oplemenjivanja rješavanja dostatnosti i namjenske kakvoće ječma u RH i šire. 

Natrag