zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Serotonergična neurotransmisija: geni, proteini i ponašanje 
Voditelj: Branimir Jernej
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Serotonin (5HT) je modulator moždane neurotransmisije i razvitka moždanih neuronskih krugova; promjene u serotonergičnoj transmisiji dovode se u vezu s etiopatogenezom neuropsihijatrijskih poremećaja. Serotonergična transmisija posredovana je regulatornim sinaptičkim PROTEINIMA: prijenosnicima, receptorima i 5HT-enzimima; neki od njih eksprimirani su i u lako dostupnim trombocitima. GENI koji kodiraju navedene proteine pokazuju polimorfizme koji su sadržaj asocijacijskih studija u neuropsihijatrijskim poremećajima i patološkom PONAŠANJU. Poremećaji 5HT transmisije smatraju se glavnim biološkim supstratom suicidalnog ponašanja; slično tome, postoje naznake da epilepsija i depresija dijele zajedničke patogene mehanizme povezane s 5HT transmisijom. Istraživanja na projektu dijele se na temeljna i klinička. Glavna svrha TEMELJNIH ISTRAŽIVANJA je razvoj i karakterizacija novog animalnog modela sublinija štakora s konstitucijski promijenjenom serotoninskom homeostazom ("Wistar-Zagreb 5HT štakori"). Pretpostavljamo da je selekcijski pritisak tijekom usmjerenog parenja životinja iz ovih sublinija za ekstremne (visoke i niske) vrijednosti brzine trombocitnog 5HT prijenosnika (5HTt) izazvao slične promjene u njegovom neuralnom/moždanom analogu (tj. neuralnom 5HTt fenotipu), na što jasno upućuju neovisna neurokemijska i bihevioralna istraživanja. Istraživanje i karakterizacija ovog modela bit će usmjereno na: 1) kinetičku analizu 5HTt u mozgu selektivno parenih životinja i strukturne studije njegovog gena; 2) istraživanja adaptacijskog odgovora drugih sinaptičkih regulacijskih sustava: receptora i metaboličkih enzima, te pratećeg ponašanja; 3) analizu razvojnih posljedica promijenjene 5HT homeostaze tijekom ontogeneze mozga (npr. u morfologiji somatosenzornih polja). KLINIČKA ISTRAŽIVANJA bit će usmjerena prema: 4) genetičkim istraživanjima polimorfizama gena za 5HTt u suicidu (nastavak prethodnih istraživanja), s proširenjem na sinaptičke receptore i enzime; razvoj banke DNA žrtava samoubojstava; traganje za "nepovoljnim genskim 5HT profilom" povezanim sa suicidalnim ponašanjem; 5) asocijacijskim studijama polimorfizama gena serotoninskog sustava u epilepsiji temporalnog režnja; studijama 5HT mehanizama u epileptogenezi na modelu "Wistar-Zagreb 5HT štakora". Fiziološke studije na trombocitnom modelu (5HTt, MAO-B) i studije 5HT genskih polimorfizama na velikoj populaciji zdravih osoba poslužit će kao kontrolni oslonac za klinička istraživanja 

Natrag