zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga signalnog puta wnt u tumorigenezi i embriogenezi mozga 
Voditelj: Nives Pećina-Šlaus
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt koji predlažem pojasniti će ulogu gena signalnog puta wnt u mehanizmima nastanka i progresije tumora središnjeg živčanog sustava. Ključne molekule wnt signalne kaskade su beta-katenin, APC (adenomatozna polipoza kolona), E-kadherin, GSK3-beta i c-myc. U normalnim okvirima funkcije postoje nalazi o visokoj razini proteina APC u neuronima. S gledišta poremećene funkcije, poznate su mutacije gena APC u sporadičnim meduloblastomima i glioblastomima. Važna molekula u tumorigenezi mozga je i beta-katenin. God. 2003. otkrivena je uloga ovoga proteina u morfogenezi dendrita, a 2002. pronađene su mutacije beta-katenina u sporadičnom meduloblastomu. Ciljevi projekta su: formiranje banke tumora mozga čovjeka, izolacija DNA, karakterizacija genetičkih promjena beta-katenina, APCa, E-kadherina i njihovih proteinskih produkata. Molekularne rezultate usporediti ćemo sa kliničkim parametrima. Namjera nam je proširiti spektar analiza na ostale sudionike puta wnt, GSK3-beta, receptore - frizzled, te aktin. Naša hipoteza je da promjene gena signalnog puta wnt igraju ulogu u nastanku i progresiji tumora mozga. Osim literaturnih podataka, slijedeće činjenice su nas potakle na ovu pretpostavku: signalni put wnt sudjeluje u embrionalnom razvoju živčanog sustava, učestalo je promjenjen u raznim tumorima, rezultati naših prethodnih istraživanja potkrepljuju hipotezu. Naši nalazi na neuroendokrinim tumorima (Pećina-Šlaus i sur., In vivo, 2005; 19: 359-366) pokazuju da je mikrosatelitna nestabilnost E-kadherina dio genetičkog profila ovih tumora. Pilot studije na prikupljenim uzorcima tumora (Pećina-Šlaus i sur. J. Neuro. Oncol. 2005) ukazuju na očito važnu ulogu signalnog puta wnt. Očekujemo da će rezultati predloženih istraživanja odrediti odgovornost i ulogu molekula signalnog puta wnt u razvoju i progresiji tumora mozga. Očekujemo da će detaljna karakterizacija genetičkih i proteinskih promjena, te usporedba sa kliničkim pokazateljima ponuditi nove prognostičke markere. Projekt koji predlažem nadovezuje se i temelji na istraživanjima projekta "Uloga signalnog puta wnt u neoplazijama čovjeka". Provjeru rezultata vršiti ćemo ponavljanjem relevantnih pokusa i usporedbom sa nalazima iz svjetske literature. Važnost predloženog istraživanja tumorigeneze i embriogeneze mozga izuzetno je velika, a istraživanje se uklapa se u kratkoročne (zdravlje) i dugoročne (zdravlje) prioritetne ciljeve koje je postavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. 

Natrag