zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: BAP, shizoafektivni poremećaj,shizofrenija:Različite bolesti ili kontinuum? 
Voditelj: Vera Folnegović-Šmalc
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Od ranije «jedinstvene psihoze» preko Kraepelinove dihotomije u klasifikacijama se preko shizoafektivnog poremećaja dolazi i do razdiobe shizofrenije u 4 podkategorije i do spomenutih 8 subtipova Bipolarnog poremećaja, što iznosi sada najmanje 13 zasebnih kategorija. No, možda je postignuta kritična masa i na 3 svjetska kongresa tijekom 2005-e godine u nekoliko navrata se na simpozijima postavljalo pitanje: Da li je Kraepelin pogriješio misleći pri tome da shizofrenija i bipolarni poremećaji nisu zasebne kategorije. Već i prije toga, a tijekom našeg prethodnog istraživanja osobno smo postavili pitanje: Da li je shizofrenija jedinstvena kategorija ili najteža u okviru psihoza. Te dileme se kliničaru gotovo svakodnevno nameću u radu, pa često puta i kad osobno dijagnosticira pojedinog bolesnika u nekoliko navrata i kada sam mora mijenjati «svoju» dijagnozu, npr. iz shizoafektivnog poremećaja u shizofreniju ili bipolarni poremećaj. U skladu s navedenim razmatranjima hipoteza ovog istraživanja je: bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj i shizofrenija su jedinstveni poremećaj, odnosno kontinuum bolesti, čije razlike u kliničkim slikama, tijeku i prognozi su determinirane različitim egzogenim i/ili endogenim čimbenicima. Ovisno o odobrenju istraživanje će se provoditi 3 ili 5 godina. Za sada ćemo razraditi program za 3 godine. Ispitanici će biti svi bolesnici, koji će se rutinski primati na Kliniku za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice Vrapče Opći odjel i koji će htjeti sudjelovati u istraživanju, koji će to dokazati potpisivanjem Informiranog pristanka i koji će biti dijagnosticirani s dijagnozom: schizofrenija, shizoafektivni poremećaj, bipolarni poremećaj. 

Natrag