zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje novih metoda u analitici ljekovitih i bioaktivnih tvari 
Voditelj: Biljana Nigović
Ustanova: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Analitika lijekova ima važnu ulogu tijekom različitih faza istraživanja i razvoja lijekova, uključujući analizu farmaceutskih sirovina i formulacija, ispitivanje stabilnosti, otkrivanje i određivanje onečišćenja u lijekovima, farmakokinetička klinička istraživanja, toksikološka i farmakološka ispitivanja, kao i kontrolu kakvoće lijekova. Navedena istraživanja zahtijevaju pouzdane i valjane analitičke metode dobrih izvedbenih značajki. Posebice se javlja potreba razvoja visoko osjetljivih i jednostavnih metoda za analizu spojeva od farmaceutskog i biomedicinskog značaja na razini tragova u složenim uzorcima. Projekt obuhvaća sljedeća istraživanja: a) Elektrokemijska svojstva farmakološki aktivnih tvari izučavat će se kao jednostavan model metaboličkih redoks procesa. Istraživanje redoks ponašanja lijekova dat će uvid u mehanizam njihovog djelovanja u biološkom sustavu, budući da većina putova razgradnje lijekova uključuje reakcije prijenosa elektrona. b) Razvit će se nove elektroanalitičke metode za identifikaciju i kvantifikaciju ljekovitih tvari u složenim matricama. Predložene metode primijenit će se za određivanje aktivnih sastavnica u farmaceutskim formulacijama i biološkim tekućinama na razini terapijskih koncentracija. Istraživanja će također biti usmjerena na usporedbu razvijenih postupaka s kromatografskim metodama. c) Razvoj novih analitičkih postupaka bit će proširen na određivanje tragova fenola, polifenola i drugih biološki aktivnih tvari, te metalnih iona, primjenom spektrofotometrije na krutom nosaču i atomske apsorpcijske spektroskopije. Istraživanja će uglavnom obuhvaćati određivanje analita u biljnom materijalu i sintetičkim farmaceutskim uzorcima, određivanje tragova onečišćenja, kao i poboljšanje selektivnosti. d) Prevalidacijska strategija provodit će se u prosudbi kakvoće novorazvijenih analitičkih postupaka. Kemometrijski pristup i razvoj vlastitog kompjutorskog programa primijenit će se za utvrđivanje brojčanih iskaza selektivnosti i specifičnosti uvedenih postupaka za višekomponentnu analizu. Rezultati istraživanja u okviru projekta bit će novi znanstveni doprinos proširenju znanja o analitičkom profilu lijekova, kao i razvoju valjanih postupaka u analitici i kontroli kakvoće lijekova uopće. 

Natrag