zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Biološki aktivni spojevi, metaboliti i QSAR 
Voditelj: Marica Medić-Šarić
Ustanova: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Flavonoidi, fenolne kiseline i kumarini prisutni u nizu biljnih i životinjskih droga, njihova biološka aktivnost, bioraspoloživost, ukupni metabolički putevi čine okosnicu predloženog projekta. Za odabir metabolita koji će se ispitivati koristit će se dostupne metaboličke baze podataka. Sadržaj aktivnih sastavnica odabranih droga te metabolita odredit će se kvalitativno i kvantitativno spektrofotometrijskim i kromatografskim metodama. Svaki analitički postupak optimirat će se metodama numeričke taksonomije te računalnim paketima temeljenim na neuronskim mrežama i matematičkim algoritmima. Za potvrdu valjanosti razvijenih i optimiranih analitičkih metoda, provest će se i njihova validacija. Za odabrane flavonoide i fenolne kiseline, kao i za neke ekstrakte droga, ispitat će se njihovo imunomodulacijsko i antioksidacijsko djelovanje na mijeloidnim, limfoidnim te primarnim staničnim linijama. Antioksidacijska aktivnost standarda i ekstrakata droga ispitat će se i EPR spektroskopijom. Također, u in vitro uvjetima ispitat će se antiagregacijski učinak flavonoida, fenolnih kiselina, kumarinskih derivata i ekstrakata droga. Kromatografskim metodama predvidjet će se potencijalna interakcija s najvažnijim endogenim antioksidansom – glutationom. Nakon određene aktivnosti svih spojeva, utvrdit će se odnosi između strukture i bioloških odgovora, te predložiti QSAR modeli za predviđanje aktivnosti neispitanih i novosintetiziranih spojeva. Zbog primjene u humanoj medicini i djelovanja na ljudski organizam, ispitat će se ADME (Apsorpcija, Distribucija, Metabolizam i Eliminacija) parametri poput lipofilnosti, vezanja za proteine plazme i gastrointestinalne apsorpcije. Navedeni parametri određivati će se eksperimentalno metodom izmučkivanja (tzv. shake-flask metoda), potenciometrijskom titracijom te kromatografskim metodama. Za njihovo predviđanje koristit će se računalni programski paketi, a dobivene vrijednosti korelirati će se s eksperimentalno dobivenim. 

Natrag