zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mehanizmi rezistencije na antibiotike u Gram-negativnih bakterija 
Voditelj: Branka Bedenić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Bakterijska rezistencija na antibiotike je oduvijek bila najvažnija opasnost za te lijekove. Nakon 1983. počinju se pojavljivati beta-laktamaze proširenog spektra (ESBL), enzimi koji razgrađuju i novije cefalosporine i dobivaju sve veće kliničko značenje. Jedan od ciljeva ovog istraživanje je karakterizacija ESBL u kliničkim izolatima enterobakterija kako bi se bolje razumijela evolucija i širenje rezistencije na novije cefalosporine u Hrvatskoj. Istraživanje će se provoditi na hospitalnim sojevima iz Zagreba i Splita. Karakterizacija ESBL će se vršiti određivanjem supstratnog profila, izoelektričnim fokusiranjem, lančanom polimeraznom reakcijom i sekvenciranjem ESBL gena. Pored toga će biti analizirani i drugi mehanizmi rezistencije na navedene antibiotike kao što su promjene u porinima i efluks. Promjene u porinima će biti određivane SDS PAGE elektroforezom. Drugi cilj istraživanja je karakterizacija mehanizama rezistencije na karbapeneme će biti provedena na zbirci kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii. Detekcija metalo-beta-laktamaza će biti vršena na temelju fenotipskih testova i identifikacije blaIMP i blaVIM gena pomoću lančane polimerazne reakcije. Analiza mutacija u beta-laktamaza genima bi omogućila otkriće novih tipova tih enzima što je važan znanstveni doprinos. Također će se pratiti potrošnja lijekova u hrvatskim bolnicama izražena u definiranim dnevnim dozama. Potrošnja lijekova u pojedinim bolnicama i odjelima će biti korelirana s prevalencijom pojedinih tipova beta-laktamaza proširenog spektra i metalo-beta-laktamaza. Rezultati tog istaživanja su važni radi kreiranja protokola prepisivanja antibiotika u bolnicama. Očekujemo da će mutacije na položaju 240 ESBL gena koje su tipične za SHV-5 i SHV-12 beta-laktamaze biti selekcionirane primjenom ceftazidima pa bi smanjenje primjene tog antibiotika moglo ograničiti širenja izolata koji proizvode te enzime u bolničkom ambijentu. Nadalje, pretpostavljamo da će se utvrditi statistički značajna razlika u potrošnji meropenema između odjela gdje se učestalo javljaju karbapenem rezistentni izolati P. aeruginosa i A. baumannii i onih gdje ti sojevi nisu pronađeni pa bi to dokazalo snažan utjecaj tog karbapenema na selekciju bakterija koje proizvode metalo-beta-laktamaze i oksacilinaze. Takvi izolati predstavljaju velik terapijski problem jer su multiplo rezistentni na sve beta-laktamske antibiotike osim aztreonama a vrlo često i na ostale skupine antibiotika. 

Natrag