zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Stomatologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Alajbeg, Ivan Nearomatski naftalan –istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva
Anić, Ivica Eksperimentalna i klinička endodontologija
Baučić, Ivo Istraživanje estetike u stomatologiji
Borčić, Josipa Stres, okluzijska trauma i oralno-kirurška patologija
Bošnjak, Andrija Implantološki i regenerativni postupci u liječenju uznapredovalog parodontitisa
Brkić, Hrvoje Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima
Carek, Vlado Ispitivanje utjecaja stomatoloških radova na govornu funkciju
Cekić-Arambašin, Ana Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena
Čelebić, Asja Utjecaj protetskog rada i drugih faktora na stomatognati sustav i zdravlje
Čuković-Bagić, Ivana Epidemiologija karijesnih i nekarijesnih lezija u djece Republike Hrvatske
Ćatović, Adnan Zubi,materijali i protetski radovi u adolescentnoj i gerontološkoj populaciji
Ferreri, Silvio Genetičko morfometrijska analiza kraniofacijalnog sustava
Gržić, Renata Zdravlje stomatognatog sustava žena u različitim fazama reproduktivne dobi
Katanec, Davor Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije
Keros, Jadranka Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava
Knežević, Goran Vrjednovanje postupaka liječenja benignih odontogenih i neodontogenih promjena
Kraljević-Šimunković, Sonja Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije
Krmek, Silvana Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj
Legović, Mario RANA ORTODONTSKA TERAPIJA MALOKLUZIJA
Lulić-Dukić, Olga Prevencija ranog karijesa u djece:evaluacija kliničkih i preventivnih postupaka
1 do 20 od 34
Natrag