zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekspresija gena u kvascu: kontrola transkripcije remodeliranjem kromatina 
Voditelj: Slobodan Barbarić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Poznato je da se regulacija ekspresije gena kod eukariota u značajnoj mjeri odvija na nivou remodeliranja strukture kromatina. Do danas je poznat veliki broj proteinskih kofaktora koji su direktno uključeni u proces modifikacije strukture kromatina i imaju bitnu ulogu u aktivaciji kao i u represiji ekspresije gena. Ove kofaktore dijelimo u dvije grupe: jednu grupu čine ATP-ovisni proteinski kompleksi koji dovode do promjene položaja i strukture nukleosoma, dok druga grupa predstavlja enzime koji kataliziraju kovalentne modifikacije histona, kao što su acetiliranje, metiliranje ili fosforiliranje. Jasno je da do remodeliranja strukture kromatina dolazi zajedničkim djelovanjem ovih dviju grupa proteinskih kofaktora, ali za sada je slabo poznato kako se njihovo djelovanje usklađuje. Osnovna svrha ovog istraživačkog projekta je stjecanje novih znanja o općim mehanizmima regulacije ekspresije gena u kvascu, pri čemu su istraživanja usmjerena na ulogu i mehanizam remodeliranja strukture kromatina u procesu aktivacije gena. Modelni sistem u našim istraživanjima predstavljaju promotori kvaščevih PHO gena čija indukcija pri nedostatku fosfata dovodi do značajnog remodeliranja strukture kromatina i koji su dobro izučeni u našim prethodnim istraživanjima. U okviru projekta nastavit će se istraživanja procesa remodeliranja strukture kromatina kvaščevog promotora PHO84 korištenjem mutanata kojima nedostaju proteini koji kataliziraju kovalentne modifikacije histona ili strukturne promjene nukleosoma, a prethodno su korišteni u istraživanjima remodeliranja kromatina promotorskih regija gena PHO5 i PHO8. Nadalje konstruirati će se derivati promotora PHO84 slabijeg aktivacijskog potencijala da bi se ispitala moguća korelacija aktivacijskog potencijala promotora i stupnja ovisnosti o kofaktorima koji su uključeni u remodeliranje kromatina. Također će se istražiti moguća uloga fosforilacije histona H3 u regulaciji strukture kromatina i/ili aktivaciji kod sva tri PHO promotora. Istraživanja usmjerena prema razjašnjenju mehanizma procesa remodeliranja uključit će ispitivanje moguće uloge histonskih inačica i histonskih ˝pratioca˝ (chaperons) u lociranju i/ili remodeliranju nukleosoma kod PHO promotora. Očekuje se da ova istraživanja rezultiraju novim značajnim spoznajama o mehanizmima regulacije ekspresije kvaščevih PHO gena, putem remodeliranja strukture kromatina. 

Natrag