zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj mutagena i antimutagena na molekularne procese u stanici 
Voditelj: Jasna Franekić-Čolić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: U sklopu projekta planiramo istražiti na humanim tumorima germinativnih stanica testisa odnosno na humanoj staničnoj liniji tumora testisa, strukturne promjene i promjene ekspresije protoonkogena (ret, K-ras i c-myc) i tumor-supresorskih gena (CDH1, APC, NF1, p53, BRCA1 i nm23-H1). Navedeni geni uključeni su u kontrolu odvijanja staničnog ciklusa. Promjene aktivacije/inaktivacije tih gena odgovorne su za nastanak i razvoj zloćudnog tumora. Postavili smo slijedeće ciljeve istraživanja: (1) dokazati strukturne promjene tih protoonkogena i tumor-supresorskih gena; (2) istražiti promjene ekspresije protoonkogena i tumor-supresorskih gena; (3) rasvijetliti redosljed pojavljivanja genetičkih promjena uslijed kojih dolazi do aktivacije/inaktivacije navedenih gena i razvoja zloćudnih tumora testisa. Kada spoznamo molekularnu osnovu događaja u tumorskim stanicama, istražiti ćemo utjecaj flavonoida na indukciju detoksifikacijskih enzima i procesa apoptoze, prooksidativnog djelovanja ovih spojeva u stanicama. Različita učinkovitost djelovanja flavonoida temeljena na vezivanju na unutarstanične proteine bitne za metabolizam stanice i/ili proteine sudionike transmembranskog transporta mijenja fiziološke funkcije proteina, farmakokinetiku i učinkovitost kemoterapije. Flavonoidi djeluju kao antioksidansi, prooksidansi, utječu na ekspresiju detoksifikacijskih i apoptotičkih enzima. Flavonoidi također mogu djelovati na transportne proteine koji vežu ATP (ABC proteini) posebice na P-gp, MRP1, MRP2 i BCRP. Želimo (4) dokazati da flavonoidi mogu povećati citotoksični učinak citostatika, (5) utvrditi vremenski period u kojem stanice moraju biti izložene djelovanju flavonoida da bi došlo do indukcije apoptoze, (6) utvrditi svojstvo flavonoida da mogu inducirati detoksifikacijske enzime, da se u sustavu in vitro metaboliziraju putem citokroma 1A1, a produkti djeluju prooksidativno, (7) ispitati mogućnost djelovanja flavonoida kao inhibitora ispoljavanja i funkcionalne aktivnosti transportera ABC čime bi se povećala unutarstanična koncentracija kemoterapeutika djelujući protivno MDRu, (8) odrediti mehanizme djelovanja pojedinih primjenjenih flavonoida na ABC transportere, te (9) povezati odnos aktivnosti i strukture (kemijske, konformacijske i hidrofobnosti) flavonoida na ABC proteinske transportere. Ovi rezultati omogućiti će racionalno korištenje flavonoida u svojstvu kemoterapeutika koji će sa citostaticima smanjivati neželjene posljedice kemoterapije. 

Natrag