zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za pakiranje hrane 
Voditelj: Kata Galić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Dobro dizajnirana ambalaža omogućava povećanje trajnosti proizvoda, smanjenjem degradativnih promjena koje utječu na kvalitetu hrane, i osigurava zdravstvenu ispravnost upakiranog sadržaja. Proizvodnjom niza različitih materijala povećava se i broj mogućih kombinacija. Fleksibilni ambalažni materijali koji se koriste u prehrambenoj industriji najčešće su sastavljeni od jednog ili više slojeva. Pri tome u obzir treba uzeti niz čimbenika kako bi se odabrao optimalni ambalažni materijal za pojedini proizvod. Jedan od ključnih parametara pri odabiru materijala su njegova barijerna svojstva, koja će štititi upakirani sadržaj od utjecaja kisika, vodene pare ili svjetla iz okoliša ili gubitak osjetljivih komponenti iz proizvoda kroz ambalažu. Kod polimernih membrana koje se koriste za separaciju plinova očekuje se visoka propusnost i visoka selektivnost. Povećanjem jednog od ova dva parametra rezultira smanjenjem drugog i obratno. Kako ne postoji izravna ovisnost kemijske strukture i permeacijskih svojstava razvoj odgovarajućeg polimernog materijala za određenu namjenu još uvijek je uglavnom empirijskog karaktera. Cilj projekta je stjecanje novih spoznaja o mehanizmu transporta plinova (kisik, ugljikov dioksid i dušik) kroz polimerne materijale koji se koriste za pakiranje hrane. Prema tome, potrebno je provesti istraživanja koja bi dovela do novih spoznaja o utjecaju karakteristika polimera (morfoloških karakteristika polimera, slobodnog volumena, orijentacije, termičke obrade polimera u postupku proizvodnje, stupnju i tipu kristalnosti, sastavu, prisutnim oštećenjima, umreženosti, temperaturi itd.) na permeaciju plina. Pri tome se mehanizam transporta plina može značajno zakomplicirati udjelom kristalne faze unutar polimera, uz dodatno razmatranje faktora zavojitosti na proces difuzije plinova, kao i raspodjelom slobodnog volumena unutar matriksa polimera o kojem će ovisiti i gibljivost molekule plina. Unutar ovog projekta ispitat će se permeacijska svojstva plinova (koeficijent permeacije, difuzije i topljivosti) kroz polimerni film u ovisnosti o vanjskim čimbenicima (temperatura, vlaga, mehaničko naprezanje) kao i utjecaj starenja za koje se očekuje da značajno utječu na udio slobodnog volumena, njegovu veličinu i raspodjelu unutar polimera. Parametri permeacije plinova, fizikalno-kemijska svojstva permeata, korelirat će se s termodinamičkim podacima (DSC) kao i strukturnoj analizi polimera analiziranim ESR, NMR i FT-IR tehnikama. 

Natrag