zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoru 
Voditelj: Ivan Mijatović
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Istraživat će se primjena tehnologije membranskog bioreaktora za obradu komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Pratit će se utjecaj hidrauličkog vremena zadržavanja, koncentracije biomase i sastava sintetske otpadne vode na učinkovitost uklanjanja pojedinih specifičnih onečišćenja iz vode i specifične brzine rasta biomase. Pratit će se dinamika začepljivanja membrana pri obradi vode kroz mjerenja otpora filtracijskog kolača, otpora membrane i otpora uslijed taloženja i adsorpcije na površinu membrane da bi se odredio tip začepljivanja i njihova dinamika. Pokušat će se uspostaviti korelacija između koncentracije EPS (extracellular polymeric substances) i brzine začepljivanja. Također će se odrediti utjecaj procesnih parametara (brzina pritoka susptrata, prekid pritoka supstrata, koncentracija kisika i klora) na stvaranje EPS-a. Dobiveni kinetički parametri te parametri modela otpora u seriji kod začepljenja membrane vezani za hidrodinamiku sustava iskoristit će se za projektiranje membranskog bioreaktora i njegovog rada u realnim uvjetima obrade različitih vrsta otpadnih voda (komunalna, punionica voćnih sokova, tvornica ulja). 

Natrag