zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: SISTEMNI ASPEKTI U ETIOLOGIJI PARODONTNIH BOLESTI 
Voditelj: Darije Plančak
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Parodontne bolesti spadaju u jedne od najčešćih bolesti današnjice i predstavljaju veliki problem u stomatologiji. S druge strane sistemne bolesti posebice , kardiovaskularne i respiratorne također predstavljaju poseban problem općeg zdravlja i spadaju još uvijek najčešće uzroke smrtnosti.Postoje kontroverzna mišljenja o utjecaju sistemskih bolesti na prevalenciju parodontnih bolesti. U brojnim epidemiološkim i kliničkim studijama postoje podaci da je parodontna bolest pojačano naglašena ili uzrokovana djelomično zbog kardiovaskularnih i respiratornih bolesti te nuspojava pojedinih lijekova koji se primjenjuju u liječenju tih bolesti.Zbog svega navedenoga smatra se da je parodontna bolest prethodno neprepoznati čimbenik rizika za razvoj nekih sistemnih bolesti i stanja posebice kardiovaskularnih i respiratornih . Obzirom na sve navedeno svrha budućeg istraživanja bila bi ispitati povezanost parodontiitsa sa navedenim bolestima i stanjima, odnosno pokušati dokazati da ispitanici sa lošim parodontnim stanjem i statusom imaju i veću učestalost kardiovaskularnih i respiratornih bolesti i stanja, uz istovremenu kontrolu svih ostalih čimbenika rizika.Ispitivanje će biti realizirano na epidemiološkoj i kliničkoj razini.Uzorak će sačinjavati dvije grupe ispitanika. Prvu veliku grupu čine ispitanici sa kardiovaskularnim problemima i obzirom na dijagnozu biti će svrstani u tri podgrupe i to 1. ispitanici sa arterijskom hipertenzijom, 2.ispitanici s ishemijskom bolesti srca i 3. ispitanici s bolešću perifernih krvnih žila. Tijekom istraživanja moguće je razvrstavanje u manje podgrupe. Drugu veliku grupu ispitivanja činiti će ispitanici s plućnim bolestima i stanjima posebno pacijenti s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća koji bi bili razvrstani u tri podgrupe i to prema jačini bolesti . Posebnu grupu činili bi bolesnici koji boluju od astme ,s osobitim naglaskom na bolesnike koji su na kortikosteroidnoj terapiji. . Podaci će biti prikupljeni pomoću posebno izrađenog kartona koji će osim općih i podataka o čimbenicima rizika sadržavati i specijalni dio koji se odnosi na parodontni status i mikrobiološki nalaz. Značaj ovog ispitivanja bio bi u utvrđivanju u kolikoj mjeri je međusobni utjecaj navedenih bolesti na stanje parodonta te planiranje stomatološke i medicinske skrbi za te pacijente.Također je za očekivati da će se parodontopatije pokazati kao nezavisan čimbenik rizika u nastanku kardiovaskularnih odnosno respiratornih bolesti i stanja 

Natrag