zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prevencija ranog karijesa u djece:evaluacija kliničkih i preventivnih postupaka 
Voditelj: Olga Lulić-Dukić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt će istraživati glavne etiološke čimbenike nastanka karijesa rane dobi u našoj populaciji , pa sve do adolescentnog doba. U naše istraživanje će biti uključena mala djeca sa tek izniklim mliječnim zubima, gdje će se pomoću edukacije roditelja i odgajatelja o pravilnoj prehrani i dobroj oralnoj higijeni nastojati sniziti visoka incidencija najranijeg oblika karijesa u djece, što će omogućiti dobre izglede za podizanje svijesti o oralnom zdravlju i vlastite odgovornosti za njega. Iz dosadašnjih rezultata ovog istraživanja crpsti će se podaci i rezultati koji su bili značajni te će se ugraditi u novo istraživanje o prevenciji karijesnih lezija u ostale nešto starije djece i adolescenata. Ako se pođe od činjenice da je raširenost karijesa u Hrvatskoj dva do tri puta veća nego u europskim zemljama koje su isto toliko puta bogatije, onda se lako uviđa kolika ušteda zdravstvenom sustavu leži upravo u provođenju preventive ove raširene bolesti na čije liječenje otpada veliki dio državnog novca. Nastavljajući sa provođenjem suvremenih preventivnih postupaka kod školske djece, gdje veliki pobol zubi, posebno prvih trajnih molara predstavlja glavni razlog nastanka sekundarnih ortodontskih anomalija čija terapija također u nas ide na državni trošak, jasno je vidljiv ekonomski učinak preventivnih mjera koje će se provoditi i gdje ćemo evaluirati različite preventivne postupke, te tražiti one najjednostavnije i najjeftinije. Ali svaki ovako istraženi i provedeni postupak je daleko jeftiniji nego liječenje posljedica koje prouzroči karijes kao najraširenija infektivna bolest. Osim preveniranja novih karijesnih lezija u istraživanju će se tražiti metode i mogućnosti preventivnih postupaka kod inicijalnih karijesnih lezija kao i traženje mogućnosti liječenja karijesa primjenom minimalno invazivnih postupaka. Na taj način će se izbjeći potreba za skupom endodontskom terapijom, jer ćemo onemogućiti progresiju karijesnog procesa, te će se na taj način uštediti velika sredstva za endodontsko a i protetsko zbrinjavanje opsežnih karijesnih lezija prvih trajnih molara a i ostalih zubi u djece i adolescenata.Potrebno je posebno napomenuti da će se ovakvim jednostavnim postupcima i bezbolnim za pacijenta skinuti stigma sa stomatoloških zahvata što će rezultirati manjim brojem uplašenih i anksioznih pacijenata.Ovakvo istraživanje i popularizacija preventive je dugotrajan proces, ali koji će svake godine dati rezultate koje ćemo iznositi u epidemiološkim studijama. 

Natrag