zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena 
Voditelj: Ana Cekić-Arambašin
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Slina je važan element oralnog zdravlja, ali i cjelokupnog zdravlja organizma. Uloga mnogih salivarnih komponenata ostala je nerazjašnjena, a njihov dijagnostički i prognostički potencijal kod oralnih i sistemskih bolesti nepoznat. Današnjom tehnologijom moglo bi se u slini dijagnosticirati sve što se dijagnosticira iz krvi. Slina kao dijagnostička tekućina ima mnoge prednosti u odnosu na krv. Po svemu navedenom salivarna dijagnostika bolesti, je dijagnostika budućnosti. CILJEVI:Ustanoviti mogućnosti iskorištavanja sline u razjašnjavanju, dijagnostici, praćenju tijeka oralnih bolesti te reakcije na terapiju. HIPOTEZA:Slina je podložna fiziološkim i/ili patološkim promjenama pod utjecajem starenja i bolesti. Vjerojatno je da bolesti, a naročito one sa oralnim manifestacijama, karakteristično kvalitativno i/ili kvantitativno mijenjaju slinu. Stoga bi slina mogla poslužiti kao medij za objašnjavanje dosad neobjašnjenih patogenetskih mehanizama bolesti, te za dijagnostiku i praćenje tijeka bolesti kao i evaluaciju uspješnosti liječenja. OČEKIVANI REZULTATI: Određivanje referentnih vrijednosti kod zdravih ispitanika svih salivarnih elemanata koji će se u sklopu ovog projekta istraživati kao markeri bolesti s oralnim manifestacijama; involviranosti i značaja citokina i onkogena u patogenezi i malignoj transformaciji oralnih prekanceroza; iznalaženja markera za praćenje parodontnih bolesti; potvrde promijenjenih vrijednosti salivarnih i/ili serumskih neuropeptida kod oboljelih od sindroma pekućih usta (SPU); povišenih vrijednosti salivarne alfa-amilaze kao odraza psihičkog stresa u etiologiji rekurentnog aftoznog stomatitisa (RAS) i oralnog lihena rubera (OLR); procjene učinka i sigurnosti intraoralnog elektrostimulatora za lučenje sline; ocjene uspješnost liječenja suhoće usta laserom niske izlazne snage (LLL). PROVJERA REZULTATA biti će moguća jer će postupci i protokoli svih istraživanja biti jasno obrazloženi i objavljeni, a stoga i ponovljivi. VAŽNOST: Upotpunjavanje kataloga salivarnih sastavnica. Prvo određivanje celularnog sastava sline i leukocitnih subpopulacija protočnim citometrom. Pronalaženje novih protokola za praćenje tijeka oralnih prekanceroza i ranu dijagnostiku oralnog karcinoma. Dobivanje objektivnih pokazatelja tijeka parodontnih bolesti i reakcije na terapiju. Utvrđivanje je li SPU lokalni/centralni neurološki poremećaj. Definiranje uloge stresa etiologiji RAS-a i OLR-a. Uvođenje novih terapijskih mogućnosti kod bolesnika s kserostomijom. 

Natrag