zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-5-28
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Epidemiologija karijesnih i nekarijesnih lezija u djece Republike Hrvatske 
Voditelj: Ivana Čuković-Bagić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Dentalno zdravlje dio je oralnog zdravlja, a ono dio općeg zdravlja svakog pojedinca. Temeljna istraživanja oralnog zdravlja prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) primjenjuju se za prikupljanje informacija o oralnom statusu i potrebama za liječenjem populacije kao i za praćenje promjena ispitivanih varijabli. Cilj ovog istraživanja jest procjena dentalnog statusa, potreba za liječenjem i dentalne fluoroze u djece na nacionalnom nivou (prema predloženom protokolu SZO, 1997.) tako da rezultati budu komparabilni s rezultatima istraživanja ostalih zemalja koje su svoja istraživanja također provele prema protokolu SZO. Osim toga, cilj je i određivanje učestalosti nekarijesnih lezija/dentalne erozije prema Smith&Knight Tooth Wear Indexu (TWI) (1984.) te koreliranje dobivenih podataka s podacima iz anketnog upitnika vezanog za dentalnu eroziju. Metodologija ovog istraživanja identična je metodologiji SZO, i to prema: WHO – Oral Health Surveys, Basic Methods, 4th Ed, Geneva, 1997. Sudionici istraživanja su djeca u dobi od 5, 12 i 15 godina izabrana stratificiranim slučajnim uzorkovanjem, u sve četiri regije Republike Hrvatske (Slavonska, Sjeverozapadna, Istarsko-primorska i Dalmatinska), s planiranim obuhvatom od 3%, tj. N=1500 petogodišnjaka, N=1600 dvanaestogodišnjaka i N=1700 petnaestogodišnjaka, s podjednakim brojem djevojčica i dječaka. Pregledom ispitanika dobili bi se podaci koji se unose u Obrazac za procjenu oralnog zdravlja prema SZO. Osim navedenog, istražila bi se prisutnost nekarijesnih lezija/dentalne erozije koje su prema svjetskim istraživanjima u značajnom porastu upravo u adolescentskoj populaciji. Podaci će se statistički analizirati pomoću analize varijance (ANOVA) dok će se za testiranje razlika u distribucijama varijabli koristiti hi2 test odnosno Fisherov egzaktni test. Kod statističke analize dentalne erozije primijenit će se neparametrijski testovi. Skupna vrijednost težine oštećenja dentalnom erozijom po ispitnaiku dobit će se ponderiranjem, dok će se distribucije ponderiranog intenziteta dentalne erozije testirati na normalnost Kolmogorov-Smirnovljevim testom. Očekuje se da dobiveni rezultati pokažu realno stanje dentalnog zdravlja dječje populacije u Republici Hrvatskoj, a sukladno dobivenim rezultatima autori će predložiti potreban i primjeren preventivni program kako bi se oralno zdravlje djece u Republici Hrvatskoj poboljšalo. 

Natrag