zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama 
Voditelj: Jasna Hrenović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Proces biološkog uklanjanja fosfata iz otpadnih voda temelji se na aktivnosti fosfat-uklanjajućih bakterija. Danas se posebna pažnja posvećuje imobilizaciji bakterija na pogodne nosače kako bi se postigla što veća koncentracija poželjnih stanica u bioreaktorima i time poboljšao proces obrade otpadnih voda. Pretpostavljamo da bi zeoliti zbog svojih specifičnih morfoloških, fizikalnih i kemijskih osobina, bili materijal izbora za imobilizaciju fosfat-uklanjajućih bakterija u svrhu što boljeg postizanja biološkog uklanjanja fosfata iz otpadnih voda. U sustavu fosfat-uklanjajućih bakterija, zeolita i otpadne vode pretpostavlja se postojanje niza kompetitivnih reakcija u procesu uklanjanja fosfata. Kako je priroda međudjelovanja zeolitnih materijala i fosfat-uklanjajućih bakterija danas gotovo neistražena, ovo bi bilo glavno pitanje na koje predloženi projekt želi odgovoriti. Očekivani rezultati laboratorijskih istraživanja obuhvaćaju utvrđivanje: kapaciteta adsorpcije za fosfatne anione sintetskih i prirodnih zeolita; utjecaja modifikacija osnovnih sintetskih i prirodnih zeolita na kapacitet adsorpcije fosfata te prijedlog mehanizma vezivanja fosfatnih aniona na zeolite; utjecaja pH i sastava sintetske otpadne vode (različitih molekulskih vrsta s dušikom-amonijaka, nitrita i nitrata; željeza, magnezija, kalija i kalcija) na umnažanje i metabolizam fosfat-uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii; utjecaja dodatka osnovnih i modificiranih sintetskih i prirodnih uzoraka zeolita na umnažanje i metabolizam A. junii kod različitog sastava i pH sintetske otpadne vode; stupnja imobilizacije stanica A. junii na pojedine tipove zeolita; najpodobnije vrste, veličine čestica i masene koncentracije zeolitnog materijala za imobilizaciju i metabolizam A. junii u komunalnim, industrijskim i procjednim otpadnim vodama steriliziranim autoklaviranjem i membranskom filtracijom; djelovanja zeolita na bakterije indikatore fekalne kontaminacije Escherichia coli i Streptococcus faecalis; ponašanja izabranih zeolitnih materijala u modelu sustava za pročišćavanje otpadne vode s aktivnim muljem s obzirom na biološko uklanjanje fosfata; načina dodavanja odabranih učinkovitih zeolita u sustav za pročišćavanje otpadne vode. Rezultati predloženih istraživanja moći će se primijeniti u postupku biološkog pročišćavanja otpadnih voda u smislu poboljšanog uklanjanja fosfata - najčešćeg čimbenika eutrofikacije voda. 

Natrag