zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvoj kemometričkih i senzorskih metoda određivanja različitih analita 
Voditelj: Božidar Grabarić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Razvit če se novi senzori za tragove metala (uključujući i Hg) tj.bez uporabe Hg, što je danas glavni nedostatak elektrokemijskih metoda za određivanje tragova metala. Nadalje razvit če se tkivni biosenzori za određivanje C-vitamina u farmaceutskim i dijetetskim pripravcima. Nastavio bi se rad na senzorma za određivanje antioksidacijske aktivnosti a pokušala bi se razviti metoda biamperometrije na interdigitaliziranim ellektrodamo što je vrlo sofisticirana i dosad gotovo nekorištena metoda. Kao nastavak rada na senzoru za antioksidacijsku aktivnost pokušat će se razraditi metoda potenciometrijske titracije određivanja antioksidacijske aktivnosti različitih uzoraka hrane kao i odrediti antioksidacijski status pacijenata. Izraditi će se mikroćelije za protočno kontinuirano određivanje ratzličitih uzoraka (metodom ubrizgavanja u protok). Time bi se poboljšala svojstva svih dosad razrađenih senzora u šaržnom načinu (engl. batch mode). To se posebno odnosi na senzore za antioksidacijsku aktivnost. Napravila bi se i usoredba elektrokemijske i spektrofotometrijske detekcije kod adređivanja anioksidacijske aktivnosti "mutnih" uzoraka neprikladnih za spektrofotometrijsko određivanje. Novija istraživanja sastojela bi se iz izgradnje mikrofluidičkok "chipa" za određivanje antioksidacijske aktivnosti uz elektrokemijsko generiranje ABTS-radikala uz spektrofotometrijsku detekciju. Nadalje sintetizirale bi se i karakterizirale bi se nanocijevčice kao nosači nanodispergiranih katalizatora na bazi Ru i Pd, metalnih ftalocijanina i heksaciano metalata. Pokušale bi se upotrijebiti dobivene nanocijevčice za poboljšanje kvalitete (osjetljivost i selektivnost) senzora prvenstveno onih gdje se oslobađa H2O2. Ispitala bi se mogućnost direktnog vezanja enzima na nanostrukturirani supstrat. Za sve navedeno razvile bi se kemometričke metode analize globalnih signala (multiverijatna analiza) primjenom najsofisticiranijih matematičkih algoritama (PCA, PCR i drugo). 

Natrag