zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Metalocenski biokonjugati, heterocikli i makromolekule 
Voditelj: Vladimir Rapić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Važan dio naših istraživanja u prethodnom razdoblju bio je iz područja bioorganometalne kemije, pri čemu smo pripremili nekoliko ferocenskih aminokiselina novoga tipa NH2(CH2)nFn(CH2)mCOOH (Fca) i izveli njihove konjugate s Ala i s prirodnim peptidima. U predloženom projektu proširili bi ta istraživanja na biokonjugate tih i srodnih Fn-aminokiselina, -diamina i -dikarboksilnih kiselina s nizom aminokiselina, beta-laktamima i glikopeptidima te na dendrimere. Najvažniji cilj naših istraživanja jest priprava (pseudo)peptidnih konjugata metalocena kao mimetika za izučavanje konformacija proteina. Pri tome ferocen služi kao templat za induciranje okretâ i generiranje intramolekulskih vodikovih veza (IHB) između aminokiselinskih jedinica. Druga ciljna tematika jest priprava ferocenskih beta-laktama, glikopeptida i dendrimera. Najprije bi se posvetili oligopeptidima s Fca, koji se mogu smatrati prvim istinskim metalocenskim mimeticima proteina jer sadrže antiparalelne podandne lance, uz pretpostavku helične kiralnosti. Pripravom različitih metalocenskih pseudopeptida izvedenih iz ferocen-1,1'-dikarboksilne kiseline, različitih ferocenskih diamina i homologa Fca s kiralnim centrom, dobili bismo modelne tvari za naprijed opisane spojeve. Potom bi proučili ferocenske dendrimere, a slijedi priprava metalocenskih konjugata s glikopeptidima. Jakost IHB u ciljnim spojevima odredit će se postupkom «NMR-variation ratio» usporedbom sa standardima u različitim otapalima, a heličnu kiralnost na osnovi CD- i struktrurne analize. Koristit će se i molekulskim modeliranjem za predikciju mogućih konformacija pripravljenih sustava. Istraživanja imaju prvenstveno fundamentalni karakter, a to je posebice doprinos poznavanju sekundarne strukture proteina uz heličnu kiralnost i vezivanje supstrata u trodimenzijske supermolekulske asocijacije s pomoću HB. S obzirom da se ferocen rabi kao redoksni templat, istražit će se i elektrokemijska svojstva pripravljenih sustava, imajući u vidu prijenos elektrona kroz molekule s 2-3 metalocenske komponente. S tim u vezi peptidni sustavi mogli bi se aplicirati kao biosenzori, a u daljoj perspektivi za nanocijevi i hidrogelove. Gotovo svi ferocenski biokonjugati mogli bi naći primjenu kao terapeutici odnosno poslužiti u dijagnostičke svrhe. Dendrimerne NIR-aktivne metalocenske molekule su potencijalno primjenljive na području IR-fotografije, optičkih lasera i kao biološke sonde. 

Natrag