zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Recentni sedimenti i fosilni okoliši jadranskog priobalja 
Voditelj: Mladen Juračić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Osnovna pretpostavka predloženog projekta "Recentni sedimenti i fosini okoliši jadranskog priobalja" je da tek primjenom aktualističkog principa možemo razumijeti fosilne zapise sačuvane u sedimentima. Osnovna svrha predloženog projekta je temeljno geoznanstveno upoznavanje hrvatskog krškog priobalnog prostora, kako recentnih priobalnih sedimenata, tako i stijenskog kompleksa koji gradi njegovo zaobalje. U tom kontekstu posebno je interesantan obalni i morem preplavljeni krš kao značajna hrvatska specifičnost i dio hrvatskog identiteta. Cilj je prepoznati uvjete u kojima su taložene plitkomorske kredne i paleogenske naslage uz pomoć opažanja u recentnim (ograničenim) okolišima. Poznavanje uvjeta u okolišu tijekom taloženja sedimenata omogućuje npr. procjenu paleogenskih naslaga kao potencijalnih mjesta "skrivanja" ugljikovodika, budući da su istovremene naslage u perimediteranskom prostoru naftonosne. Analizom moderne zajednice mikroorganizama moguće je promatrati i pratiti utjecaj onečišćenja i sezonalnost na promjene u ekosustavu. Istraživanjem speleotema u potopljenim spiljama i jamama pokušat će se doprinijeti razumijevanju promjena u okolišu (klima, hidrologija, morska razina) na području današnje istočne obale Jadrana u razdoblju gornjeg pleistocena i holocena. Ovisno o rasporedu mora i kopna mijenja se i utjecaj pojedinih klimatskih elemenata što utječe na opće klimatske prilike koje su vrlo bitan čimbenik pri taloženju siga. Istovremeno, sige arhiviraju trenutačne uvjete okoliša i omogućavaju njihovu interpretaciju. Pokušat će se razjasniti da li je tijekom LGM područje istočne obale Jadrana bilo prijelazna zona između zaleđenog sjevera i umjereno toplog juga ili je klimatski ovo područje pripadalo jednoj od tih zona, te koliku su ulogu u tome odigrali dominantni klimatski modifikatori – reljef (Dinarski masiv i Alpe) i blizina mora tj. Jadran koji koji je iznimno osjetljiv na fluktuacije globalne morske razine. Mjerenjem i analizom položaja plimskih potkapina dobit će pouzdani znanstveni podaci o recentnim tektonskim pokretima, odnosno o razlikama u brzini tektonskog tonjenja ili izdizanja dijelova hrvatskog obalnog prostora. Istraživanje sedimentnih tijela na ušćima rijeka i bujica hrvatskog obalnog područja pokušat će de doprinijeti razumijevanju promjena okoliša, posebice izmjenama marinskog, brakičnog i slatkovodnog okoliša. 

Natrag