zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kakvoća zraka nad kompleksnom topografijom 
Voditelj: Zvjezdana Bencetić-Klaić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Osnovni cilj predloženog istraživanja je poboljšanje sadašnje razine prediktabilnosti kakvoće zraka u Hrvatskoj na skalama od lokalne (individualni točkasti izvori), preko urbane do regionalne. Tek manji broj dosadašnjih znanstvenih studija bavio se meteorološkim aspektima modeliranja kakvoće zraka u Hrvatskoj. Postojeće studije mogu se prema svom pristupu podijeliti u tri grupe koje polaze od: (1) Gaussovog modela dimne perjanice; (2) Lagrangeovog čestičnog stohastičkog modela; te (3) modela daljinskog transporta polutanata. Premda se (1) vrlo često koristi u praksi u Hrvatskoj, on nije prikladan ni za nehomogenu kompleksnu topografiju (poput npr. šireg zagrebačkog područja ili jadranske obale) niti za praćenje pojedinih epizoda onečišćenja (budući da procjenjuje samo prosječne koncentracije). Nadalje, ni pristupom (1) niti pristupom (2) ne mogu se obuhvatiti svi procesi koji djeluju na atmosferske polutante (npr. kemijske transformacije te suho i mokro taloženje). Konačno, pristupom (3) ne može se procijeniti razina onečišćenja na manjim prostorno-vremenskim skalama poput lokalne ili urbane. Stoga je potrebno uspostaviti sustav modela u kojem su meteorološki procesi združeni s kemijskim, a koji je prikladan i za manje skale i za nehomogene podloge i za kompleksnu topografiju. Predloženim projektom iskoristiti će se postojeći i budući nizovi podataka s ciljem da se poboljša razumijevanje procesa koji djeluju na atmosferske polutante. Posebno će se istraživati dinamika, struktura i turbulentna svojstva atmosferskih strujanja nad kompleksnom topografijom te njihov utjecaj kao i utjecaj prometa i industrije na kakvoću zraka. Također će se ispitati uloga pojedinih, specifičnih vremenskih uvjeta, poput termalno-induciranih cirkulacije obronka i obalne cirkulacije, bure, juga i drugog u životnom ciklusu atmosferskih polutantata. Modelirani rezultati verificirati će se usporedbom s dostupnim mjerenim podacima, dok će se empirijski rezultati uspoređivati s rezultatima drugih svjetskih studija. Predloženim projektom poboljšati će se prediktabilnost kakvoće zraka u Hrvatskoj na manjim prostorno-vremenskim skalama. Projekt će također rezultirati znanstvenim rezultatima koji su relevantni za regulativu i planiranje, a vezani su uz najveće postojeće (npr. rafinerije nafte u Rijeci i Sisku) te planirane buduće (npr. postrojenje za termičku obradu otpada u Zagrebu) individualne izvore onečišćenja pri različitim meteorološkim uvjetima. 

Natrag