zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: MEĐUDJELOVANJA OBLIKA TRAGOVA METALA U VODENOM OKOLIŠU 
Voditelj: Ivanka Pižeta
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Tragovi metala (TM) su u prirodnim vodama raspodjeljeni između otopljenih (hidratizirani ioni, kompleksi s anorg. i org. ligandima), koloidnih oblika i oblika vezanih na partikularnu tvar. Neki TM neophodni su za održanje života na Zemlji (npr. Fe, Zn, Cu), dok se drugi smatraju izrazito toksičnim (npr. Hg, Cd, Pb, U, Cr). Međudjelovanje TM s partikularnom tvari i biotom (biodostupnos/toksičnost) primarno ovisi o otopljenim oblicima, a mehanizam njihovog djelovanja reguliran je kinetikom različitih fizičko-kemijskih procesa (kompleksiranje, adsorpcija/desorpcija, disocijacija, difuzija). Za proučavanje takvih procesa vrlo su pogodne elektrokemijske metode. Visoka osjetljivost (određivanje koncentracija i do 1e-11 mol/l), mogućnost razlikovanja kemijskih vrsta TM, prilagodljivost za in-situ mjerenja i razvoj senzora, neke su od prednosti elektrokemijskih metoda u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima. Cilj projekta je:- istraživanje ravnotežnih uvjeta, kinetike i mehanizama najvažnijih međudjelovanja oblika TM s makro- i mikrokonstituentima te organskom tvari u modelnim i prirodnim vodenim sustavima; -istraživanje dominantnih biogeokemijskih procesa koji određuju ulogu i sudbinu TM u prirodnim vodama; - unapređenje analitičkih metoda za istraživanje specijacije i reaktivnosti TM sa česticama u vodenom stupcu, sa sedimentima i biotom; - razvoj novih metoda uzorkovanja (npr. pasivni uzorkivači). Očekivani rezultati su usavršene metode određivanja koncentracije i specijacije tragova elemenata u prirodnim i zagađenim vodama; nove spoznaje o biogeokemijskim procesima i mehanizmima koji reguliraju put i dinamiku prelaska iona TM iz jednog oblika u drugi, njihovo vrijeme zadržavanja u pojedinom obliku/vrsti, interakcija s biotom, te konačno „skladištenje“ u sediment. Eksperimentalni rezultati uspoređivat će se s rezultatima poznatih ravnotežnih i kinetičkih biogeokemijskih modela. Provjere rezultata će se temeljiti na usporedbama s drugim nezavisno dobivenim rezultatima, kao i provjerama na modelnim otopinama i certificiranim standardima, te sudjelovanjem u međunarodnim poredbenim mjerenjima. Istraživanja bi proširila saznanja o procesima međudjelovanja TM u prirodnim i zagađenim vodama. Time bi se pridonijelo razjašnjavanju uloge i sudbine TM u procesu njihovog kruženja u vodenom okolišu, što bi se koristilo u procjeni antropogenog utjecaja na kvalitetu čovjekove okoline. 

Natrag