zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Međudjelovanje minerala i okoliša 
Voditelj: Vladimir Bermanec
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ponašanje minerala u skladu je s fizičko-kemijskim uvjetima. Oni sudjeluju u procesima u okolišu pri čemu mogu nastajati ili se mijenjati. Njihova stabilnost ovisi o nizu vanjskih i unutarnjih faktora (temperatura, tlak, kemijske vrste i njihova koncentracija u sustavu, pH, eH). Ovi faktori uvelike ovise i o drugim mineralima u mineralnoj zajednici, kao i o utjecaju živih organizama u okolišu. Istraživanja će se vršiti u tri osnovna smjera:1. Kristalokemija metamiktnih minerala: identifikacija originalnih struktura, mehanizmi rekristalizacije, prijelazi amorfno-kristalinično, stabilnost metamiktizaciji sklonih struktura. 2. Morfologija i kristalokemija minerala kao odraz uvjeta u okolišu. Ciljani problem je varijabilnost određenih kristalokemijskih i morfoloških parametara pojedinih karbonatnih mineralnih vrsta u korelaciji među uzorcima porijeklom iz različitih geoloških sredina, a u svrhu moguće iskoristivosti u interpretaciji procesa geneze, izmjene i trošenja, 3. Recentni utjecaj na minerale u okolišu: mineralizacija i izmjene minerala u prirodnim okolišima zahvaćenim ljudskom djelatnošću, te utjecaj živih organizama na genezu i izmjenu minerala-procesi biomineralizacije. Glavna hipoteza istraživanja i glavna poveznica među predloženim smjernicama istraživanjima jest da svi procesi bilo geološkog porijekla ili pak oni pod utjecajem biosfere, uključujući i antropogene utjecaje, moraju ostaviti nekakav «otisak» u strukturi minerala, što se očituje varijabilnošću kristalokemijskih svojstava pojedinih mineralnih faza te njihovom morfologijom. Očekuje se da će se predloženim istraživanjima doći do: 1. kristalokemijskih podataka bitnih za definiciju, klasifikaciju i nomenklaturu metamiktnih minerala, osobito oksida u sustavu Nb-Ta-REE. Očekuje se i produbljivanje fundamentalnih znanja o procesima metamiktizacije i rekristalizacije. 2. određivanja kristalokemijskih i morfoloških parametara bitnih za interpretaciju geneze i procesa u okolišima nastanka minerala, s posebnim osvrtom na karbonate 3. podataka o promjenama na mineralima i mineralnim zajednicama izazvanih utjecajem živih organizama ili ljudskom intervencijom. Svi dobiveni rezultati moći će se provjeriti u ponovljenim eksperimentima i mjerenjima. Važnost predloženih istraživanja se očituje u povećanom interesu drugih struka vezanom uz procese interakcije minerala i živih organizama uključujući čovjeka. Svi ti procesi nisu do sada dovoljno istraženi i njihovi mehanizmi su često potpuno nepoznati. 

Natrag