zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Razvoj novih tehnologija za obradu voda 
Voditelj: Natalija Koprivanac
Ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 
Sažetak: Voda je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i bez nje bi život na zemlji bio nemoguć. Jedan od prioriteta zaštite okoliša upravo je očuvanje čiste vode. Hipoteza: Istraživanjem i razvojem novih te poboljšanjem postojećih tehnologija obrade vode moguće je utjecati na očuvanje pa čak i unaprjeđenje kvalitete vode. Glavni cilj Programa je razvoj novih, učinkovitih tehnologija za obradu voda čija će primjena kao segmenta upravljanja kvalitetom voda doprinijeti očuvanju okoliša kroz koncept održivog razvoja. Početni cilj je istražiti i definirati sve aspekte bitne za odnos voda-okoliš kroz koordinirani rad interdisciplinarnog tima. Slijede pojedinačne potvrde hipoteze kroz istraživanja procesa obrade pitkih, industrijskih i balastnih voda. Ocjenjivat će se učinkovitost primijenjenih tehnologija i dodatni utjecaj na okoliš svake od njih u specifičnim uvjetima. Očekuje se eksperimentalno potvrđivanje hipoteze i razvoj znanja koja će definirati uvjete i načine primjene tehnologija za učinkovitu obradu specifičnih tipova voda u RH. Osim djelotvornosti u smislu uklanjanja pojedinih zagađivala razmatrat će se i ekonomski aspekti predloženih tehnologija te njihov utjecaj na okoliš kroz stalnu kontrolu ekoloških pokazatelja. Razvojem naprednih oksidacijskih tehnologija kao destruktivnih metoda razgradnje toksičnih i teško biorazgradljivih tvari i inaktivacije živih organizama te eksperimentalnom provjerom u laboratorijskom mjerilu i pilot uređaju ponudit će se konkretna rješenja za: smanjenje sadržaja organskih tvari, povećanje biorazgradljivosti i izdvajanje arsena iz pitkih voda; razgradnju herbicida, tenzida, bojila i fenola iz industrijskih voda; uklanjanje alohtonih organizama iz balastnih voda u kombinaciji s mehaničkim metodama separacije. Integriranjem metode ionske izmjene u sustave proizvodnje umjetnih gnojiva, bojila i galvanizacije omogućit će se recirkulacija vode i ponovna upotreba sirovina iz koncentriranih eluata. Ciljevi Programa mogu se ostvariti isključivo interdisciplinarnom suradnjom znanstvenika s područja kemije, biologije, kemijskog inženjerstva, inženjerstva okoliša i strojarstva okupljenih u 4 Projekta (11 laboratorija). Zbog širine značaja Programa neophodna je i međuregionalna suradnja 2 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 1 odjela Sveučilišta u Dubrovniku. Rezultati istraživanja doprinijet će očuvanju okoliša i vodenih resursa što s obzirom na turističku orijentaciju RH i važnost Jadranskog akvatorija daje Programu specifičan značaj. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag