zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Akteri znanstveno-tehnološkog, socioprostornog i sociokulturnog razvoja Hrvatske 
Voditelj: Katarina Prpić
Ustanova: Institut za društvena istraživanja , Zagreb 
Sažetak: Za razliku od (najbrojnijih) transverzalnih socioloških istraživanja, ovaj program se temelji na sadašnjim i budućim longitudinalnim uvidima u znanstveno-tehnološki, socioprostorni i sociokulturni razvoj hrvatskog društva. Glavna znanstvena pitanja programa su: 1) društveni profil i uloga ključnih razvojnih aktera u modernizaciji i evropskoj integraciji hrvatskog društva; 2) sociopovijesni okviri i dinamika djelovanja aktera; 3) specifičnosti modernizacije hrvatskog društva. Očekuje se da će ponuđeni program postići sljedeće znanstvene rezultate: 1) Na teorijskom planu najvažniji će biti doprinosi znanju o specifičnostima tranzicijskih društava. 2) Na empirijskoj se ravni očekuju: a) razmjerno cjeloviti empirijski uvidi u djelovanje aktera hrvatskoga društvenog razvoja; b) osiguranje kontinuiteta, dapače longitudinalnosti empirijskih istraživanja i podataka; c) međunarodna komparabilnost rezultata. 3) Na metodološkom planu, ključan je doprinos razvoju kompleksnih metodoloških pristupa u sociološkim istraživanjima. 4) Na društveno-praktičnoj ravni važne su empirijske podloge za planiranje društvenog razvoja i različite primijenjene politike: politiku znanstveno-tehnološkog, ekonomskog i prostornog razvoja, obrazovnu i kulturnu politiku, kao i politiku društva prema mladima i prema manjinama. Očekivani rezultati će se realizirati kroz sljedeće projekte: A) Istraživanja razvoja i strukturalnih promjena znanstveno-tehnološkog potencijala, društvene organizacije znanosti, istraživačke produkcije te odnosa znanosti i javnosti. B) Istraživanja prostorne dimenzije socijalne slojevitosti, mobilnosti i kvalitete života te promjena u urbanom prostoru i u selu. C) Istraživanja četvrtstoljetnih promjena društvene strukture i vrijednosnih orijentacija u Hrvatskoj. D) Istraživanja društvenog profila studenata, njihovih obrazovno-profesionalnih aspiracija/motivacije te pripremljenosti za evropske integracijske procese. E) Istraživanja identiteta marginaliziranih društvenih skupina (Drugih) s obzirom na njihove različite značajke, prije svega rod/spol i nacionalnost. F) Istraživanja odnosa manjih vjerskih zajednica s državom, većinskom religijom i tvorcima javnog mnijenja te identiteta i doprinosa manjih vjerskih zajednica hrvatskom identitetu. Spoznajna važnost predloženog programa je u naznačenim doprinosima teorijskom, empirijskom i metodološkom razvoju (hrvatske) sociologije te u znanstvenoj slici aktera najvažnijih razvojnih procesa u hrvatskom društvu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag