zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Očuvanje, vrednovanje i održiva uporaba jadranskih poljoprivrednih resursa 
Voditelj: Slavko Perica
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
Sažetak: Poljoprivreda jadranskog prostora predstavlja značajan gospodarski potencijal Hrvatske. Višegodišnji proizvodni podaci ukazuju na niske prinose i izraženu alternativnost proizvodnje. Konačni proizvodi nisu dovoljno karakterizirani, a njihov specifični potencijal nije primjereno vrednovan na tržištu. U trenutku kada postaje dio znatno većeg tržišta, mediteranska poljoprivreda se mora početi suočavati s navedenim problemima. Stoga je potrebno znanstvenom potporom dodatno osnažiti njenu konkurentnost. Cilj predloženog istraživanja je unapređenje autohtonosti i održivosti biljne proizvodnje na kršu. Očekujemo da će se snažan pomak napraviti temeljitom valorizacijom i svestranijim korištenjem okolišnih i genetskih resursa. Nizom mjera moguće je poboljšati autohtone kultivare, te povećati njegovu produktivnost. Narasla svijest o potrebi održivog gospodarenja, osobito na osjetljivom krševitom jadranskom području, traži odmak od industrijalizirane ka održivoj poljoprivredi, koja osigurava očuvanje mediteranskih agro – ekosustava. Povećani interes za raznolikost prehrane pruža priliku za isticanje kakvoće raznovrsnih vrhunskih proizvoda domaćeg podrijetla, koje je potrebno kvalitetnije karakterizirati i uspostaviti biotehnološke parametre njihove proizvodnje. Prikupljanjem i karakterizacijom autohtonog genetskog materijala (masline, trešnje i višnje maraske), izdvojiti će se genetski resursi snažnog gospodarskog potencijala. Ove autohtone sorte mogu biti sirovine za prepoznatljive proizvode visoke kakvoće ukoliko se prerade postupcima temeljenim na dostignućima suvremene znanosti. Određivanje kvalitativnih parametara i drugih specifičnih svojstava povrća, ulja i vina te utvrđivanje njihove veze sa stanišnim i genetskim faktorima, doprinijet će njihovoj specifičnoj karakterizaciji i stvaranju prepoznatljivih proizvoda. Izradom tipologije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava spoznat će se njihova struktura i način njenog unapređivanja. Brojna istraživanja, tematski grupirana u osam projekata navedenog Programa, provest će se tijekom petogodišnjeg razdoblja na pokušalištima, u zatvorenim pokusnim prostorima, u različitim laboratorijima i kroz terenski rad na cijelom jadranskom području. Ovaj znanstveni Program usmjeren je na stjecanje novih znanja o mediteranskim poljoprivrednim resursima koja će trajno osiguravati podršku održivog i na znanju temeljenog razvoja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag