zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: BIODINAMIKA ŽVAČNOG SUSTAVA, POSTUPCI I MATERIJALI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI 
Voditelj: Melita Valentić-Peruzović
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Program “BIODINAMIKA ŽVAČNOG SUSTAVA, POSTUPCI I MATERIJALI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI” sastoji se od pet međusobno povezanih, no strukturno vrlo specifičnih istraživačkih tema: 1. Biodinamika mastikatornog sustava, restorativni postupci, estetika i funkcija; 2. Ispitivanje utjecaja stomatoloških radova na govornu funkciju ; 3. Istraživanje terapijske učinkovitosti protetičkih gradivnih materijala; 4. Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije; 5. Zubi, materijali i protetski radovi u adolescentnoj i gerontološkoj populaciji. Programom će se obuhvatiti temeljna i primjenjena istraživanja iz područja stomatološke protetike, uključivo s istraživanjima odnosa između dijagnostike poremećaja, etioloških čimbenika i terapijskih postupaka u inicijalnoj i trajnoj protetskoj terapiji. Biodinamika žvačnog sustava sa interdisciplinarnim postupcima i digitaliziranim metodama praćenja funkcije (EMG, axiografija, gnatosonija, gnatodinamometrija i akcelerometrija) u istraživanjima će očekivano dati vrijedne podatke za ispitivanu populaciju zdravih ispitanika i pacijenata sa protetskim potrebama. Evaluiranje metoda kliničkih i laboratorijskih postupaka u izradi fiksnoprotetskih i mobilnoprotetskih radova uz ispitivanje svojstava materijala i biokompatibilnosti, te eventualne štetnosti, prednosti i nedostataka, omogućit će spoznaje primjenjive u razvoju moderne stomatološke protetike. Jedan od problema je standardizacija postupaka i ispitivanje kvalitete protetičkih gradivnih materijala, kako bi se osigurao optimalni terapijski učinak i spriječili eventualno škodljivi utjecaji nekih alergena na zdravlje nosilaca protetskih radova. Jedinstvenim kliničkim evidentiranjem u bazu sa kodiranim osnovnim podacima, svi pacijenti koji će se obrađivati u okviru protetske kazuistike, participirati će u ovom programu i bit će dio studije nacionalne kazuistike. Iz dobivenih podataka za skupinu naših pacijenata sa potrebama za stomatološko-protetskom terapijom, izradit će se kriteriji i protokoli za kategorizaciju protetskih dijagnoza i za kategorizaciju potreba za protetskim nadomjescima. Kroz razvoj programa, nakon pilot istraživanja i nakon što se testira obuhvatnost i specifičnost dizajnirane stomatološke baze pacijenata, uključivati će se i ostali centri i suradne ustanove u probni rad, te će se na taj način pokrenuti nacionalna baza protetskih pacijenata i ispitanika.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag