zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Suvremena dijagnostika i analitika u zaštiti životinja i okoliša 
Voditelj: Svjetlana Terzić
Ustanova: Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 
Sažetak: Najnovije dijagnostičke i analitičke metode u veterinarskoj medicini temelj su izrade uzgojnih, profilaktičkih programa, programa liječenja i polazišta su procjene rizika za zdravlje ljudi i okoliš. Svrha ovog multidisciplinarnog istraživanja je optimiziranje uvjeta uzgoja zametaka in vitro, određivanje spola u in vitro i in vivo uzgojenim zametcima, praćenje utjecaja genetike i uzgoja na proizvodna svojstva te uloga mikroorganizama i učinka veterinarskih lijekova i vakcina na životinje. Molekulske i druge suvremene metode osiguravaju točne i pouzdane rezultate koje je moguće usporediti s priznatim metodama u rutinskom i istraživačkom radu. Cilj programa je primjenom genetičkih analiza odrediti spol in vivo i in vitro uzgojenih zametaka na temelju specifičnih DNK sekvenci na Y kromosomu, pronaći ishodišta nasljednih anomalija u rasplodnih jedinki i na temelju analize DNK dobiti prve spoznaje o nasljednim anomalijama (freemartinizam, Mutacija faktora XI) u našim uzgojima. Epizootiološka istraživanja virusnih bolesti i filogenetske analize povezati će spoznaje o kretanju virusa i bakterija u populacijama domaćih i divljih životinja, a posebice u životinja u intenzivnom uzgoju. Analizom genoma retrogradno će se utvrditi osobitosti evolucijskog razvoja pojedinih virusnih izolata, a dobivene spoznaje primijeniti će se u kontroli zaraznih bolesti praćenjem humoralne i stanične imunosti nakon vakcinacije. Zajedno s analizom biokemijskih promjena nakon davanja lijekova, njihove sudbine i ostataka u tkivima, klasičnim i molekulskim metodama istražiti će se stupanj i distribucija rezistencije i učestalost patogena u intenzivnom uzgoju, namirnicama životinjskog podrijetla i stočnoj hrani. Rezultati fenotipskog određivanja mikroorganizama biti će podloga za genotipsko određivanje rezistencije mikroorganizama što bi uputilo na pravilnu primjenu lijekova. To bi također bilo osnova za pronalaženje izvora i mjesta kontaminacije u lancu proizvodnje. Nadalje, cilj programa je uvažavanje ekoloških postulata u predloženim istraživanjima i njihovo praćenje. Posebice značajno je istraživanje utjecaja mikroklimatskih parametara na zdravlje životinja u intenzivnom uzgoju. Svi projekti imaju provjerenu znanstvenu podlogu i svrha im je primjena dobivenih spoznaja u izradi selekcijskih programa, programa monitoringa ili kontrole u području zdravlja životinja, hrane, ljudi i okoliša. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag