zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Sustavi za proizvodnju električne energije 
Voditelj: Zlatko Maljković
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Predloženi program bavi se sustavima za proizvodnju električne energije, njihovim projektiranjem, optimalnim vođenjem, nadzorom i revitalizacijom, s posebnim osvrtom na dolazeću liberalizaciju tržišta energijom. Životni vijek elektrane višestruko je dulji od životnog vijeka opreme koja je u nju ugrađena. Stoga se tijekom životnog vijeka energetskog objekta oprema nekoliko puta mijenja i obnavlja. Pri tome se posebna pažnja obraća na pravovremenu obnovu sinkronih generatora, elektromotornih pogona i uređaja kao ključnih elemenata u lancu pretvorbe energije. Razvoj mjerne opreme i metoda za monitoring (nadzor) i dijagnostiku stanja stroja omogućava da se praćenjem pogona tih komponenti pravovremeno uoči potreba za revitalizacijom ili zamjenom istih, a nove metode i alati (analitički i numerički) omogućavaju projektiranje novog ili revitaliziranog generatora, pogona i uređaja na način da se što bolje ostvare primarni ciljevi: veća pouzdanost pogona uz što manje gubitke. U novije vrijeme se uvođenjem liberalizacije tržišta električnom energijom, očekivanim uvođenjem trgovine kako djelatne, tako i jalove električne energije, postavljaju novi zahtjevi na odabir karakteristika i parametara sinkronih generatora, pogona i uređaja. Jedan od ciljeva istraživanja je razvoj suvremene metodologije određivanja pogonske karte, te verificiranje i unificiranje metodologije za izravnu konkretnu primjenu na hidro i turbogeneratorima u EES. Ovo zahtijeva istraživanje svojstava i pojava koje utječu ili uvjetuju granice pogonske karte. Posebno se to odnosi na istraživanje pojava u čeonom dijelu stroja. Također će se nastojati zasnovati sveobuhvatni nelinearni matematički model hidrogeneratora priključenog na mrežu preko impedancija s obzirom na dinamičku i kvazistacionarnu stabilnost u uvjetima smetnji. Na temelju dosadašnjih iskustava iz područja vektorskog upravljanja asinkronim motorom, vjetroelektrana s dvostruko napajanim asinkronim generatorima i neuronskih mreža pretpostavlja se da je moguće ostvariti kvalitetna istraživanja iz područja vjetroelektrana s asinkronim generatorom. Razvijat će se i primjenjivati metode optimiranja elektromagnetskog i toplinskog dizajna električnih strojeva i elektromotornih pogona za eksplozijski ugrožena ozračja i za druge posebne namjene. Razvijat će se primjena daljinskih “on-line” metoda dijagnostike stanja pogona koji radi u eksplozijski ugroženom ozračju. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag