zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Očuvanje genetske raznolikosti i oplemenjivanje šumskog drveća 
Voditelj: Joso Gračan
Ustanova: Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko 
Sažetak: Očuvanje genetske raznolikosti i oplemenjivanje šumskog drveća osnova je potrajnog gospodarenja i očuvanja prirodnih sastojina, koje danas čine 95 % od ukupne površine šuma. Hrvatska u svojem bogatstvu geografskih regija sadrži različite ekološke tipove i velik broj vrsta šumskog drveća na koje izravno utječu degradacija staništa, različiti tipovi onečišćenja tla, zraka i vode, prekomjerno iskorištavanje pojedinih vrijednijih vrsta, štete od kukaca i bolesti, ubrzano djelovanje globalnih klimatskih promjena i antropogeni utjecaj. Očuvanje genetske strukture šumskog drveća i metode oplemenjivanja omogućuju održavanje evolucijski stvorenog adaptacijskog potencijala pojedine vrste, a time ujedno i njezine šumske zajednice i cjelokupnog ekosustava. Česti izostanci uroda sjemena posljednjih desetljeća smanjili su mogućnost prirodne obnove naših šuma, te će temeljni ciljevi istraživanja biti nastavak rada na odabiru i priznavanju novih sjemenskih sastojina, osnivanju i praćenju klonskih sjemenskih plantaža, a radi povećanja količine i kvalitete sjemena. Istraživanjem genetske varijabilnosti najugroženijih i gospodarski značajnih vrsta uz pomoć metoda oplemenjivanja očuvali bi se genetički izvori naših šumskih vrsta in situ i ex situ metodama. Za najugroženije vrste listača i četinjača utvrdili bi se minimalni genetski, demografski i ekološki zahtjevi održanja vrsta, njihova prilagodba na različita staništa, odredio bi se broj populacija i/ili jedinki potrebnih za njihovo očuvanje, a dobiveni rezultati bili bi primjenjivi za šumarsku operativnu primjenu, zavisno o stanju i situaciji pojedine vrste. Poduprlo bi se stvaranje pan-europskih in situ mreža sa konzervacijskim jedinicama, kao i osnivanje i uspijevanje međunarodnih pokusa provenijencija, te istraživanje genetske strukture i biljega za ciljane vrste unutar njihove prirodne rasprostranjenosti. Rezultati istraživanja imali bi izravan utjecaj na osiguranje količine i kvalitete šumskog reprodukcijskog materijala, na genetsku varijabilnost i monitoring u praktičnoj primjeni očuvanja šumskih genetskih izvora, te na prirodnu obnovu naših šuma, oplemenjivanje i sjemenarstvo. Radovi su sukladni s temeljnim zaključcima 4. Ministarske konferencije o zaštiti europskih šuma, programa rada u okviru očuvanja europskog programa na očuvanju šumskih vrsta drveća (EUFORGEN), te smjernicama EU (1999/105/EC, EC No 870/2004), Zakona o šumama (NN 140/05) i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 140/05).  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag