zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Utjecaj okoliša i načina života na zdravlje 
Voditelj: Jelena Macan
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 
Sažetak: Ključne i polazišne spoznaje: Rastući zdravstveni problemi kroničnih bolesti nalaze ishodište u modernom načinu života i rada. Dijelom su uvjetovani zagađenjem okoliša kemijskim, fizikalnim i biološkim čimbenicima, te njihovim interakcijama. Od posebnog su znanstvenog interesa bolesti nastale mogućim sinergističkim učinkom dugotrajne izloženosti niskim razinama nepovoljnih čimbenika u okolišu na ciljne organe i organske sustave. Nove tehnologije dovode do pojave novih zagađenja i štetnih okolnosti u općem i radnom okolišu među kojima se ističe izloženost neionizirajućem elektromagnetskom zračenju. Kronične nezarazne bolesti respiratornog, kardiovaskularnog i mišićno-koštanog sustava imaju sve veći udio u pobolu, invalidnosti i smrtnosti u suvremenom društvu, te predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Čimbenici radnog i općeg okoliša, modernog načina života i rada, te individualne karakteristike čovjeka susreću se u složenoj interakciji koja može dovesti do pojave profesionalnih zdravstvenih poremećaja, čija etiopatogeneza nije dovoljno razjašnjena. Ciljevi i hipoteza: Polutanti iz okoliša i čimbenici načina života, kao i njihovo međudjelovanje, etiopatogenetski su povezani s pojavom ili prevencijom kroničnih nezaraznih bolesti, a kvalitativno i kvantitativno se razlikuju s obzirom na dob, spol, psihologijske karakteristike, profesiju, regionalnu pripadnost, te se mijenjaju s razvojem društva. Očekivani rezultati: Određivanje uloge rizičnih i protektivnih čimbenika okoliša i načina života, te njihovog međudjelovanja u očuvanju zdravlja, kao i u pojavi i razvoju kroničnih nezaraznih bolesti respiratornog, kardiovaskularnog, mišićno-koštanog sustava, reprodukcijskih poremećaja i bihevioralnih problema koji ugrožavaju zdravlje. Doprinos procjeni rizika izloženosti neionizirajućem visokofrekventnom zračenju u ljudi putem identifikacije specifičnih bioloških pokazatelja osjetljivosti i netermalnih bioloških učinaka na in vitro i in vivo modelima. Važnost: Multidisciplinarnim praćenjem izloženosti štetnostima okoliša i načina života, te učinaka takve izloženosti očekuje se doprinos razjašnjenju etiopatogeneze kroničnih nezaraznih bolesti uključujući profesionalne bolesti i bolesti u svezi s radom. Rezultati bi omogućili definiranje smjernica za javnozdravstveno djelovanje u prevenciji bolesti nastalih izloženošću i međudjelovanjem raznih zagađivača u okolišu i načina života. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag