zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Očuvanje bioraznolikosti i gospodarenje živim bogatstvima Jadrana 
Voditelj: Nada Krstulović
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
Sažetak: Jadransko more je za Hrvatsku od neprocjenjive gospodarske važnosti. Da bi se na razuman i dugoročno održivi način mogli koristiti njegovi potencijali potrebno je poznavati morski okoliš, posebice njegovo funkcioniranje. Stoga su ovim programom obuhvaćena multidisciplinarna istraživanja Jadrana, od fizikalnih i kemijskih svojstava, dinamike, klimatskih stanja u moru i atmosferi, preko planktonskih zajednica, do krajnjih stepenica metazojske hranidbene mreže. Jedno od središnjih pitanja funkcioniranja morskog ekosustava je sudbina primarne proizvodnje, tj. važnost pojedinih puteva protoka fotosintezom fiksiranog ugljika prema višim trofičkim razinama. Odnos primarne i sekundarne proizvodnje, te biomasa i sastav vrsta različitih planktonskih komponenti na nižim trofičkim razinama prehrambenog lanca, određuju glavne osobine prehrambenog lanca i na njegovim višim razinama. Na višim su trofičkim razinama od iznimne važnosti istraživanja stanja i promjena u jestivim i gospodarski važnim priobalnim, pelagičkim (pučinskim) i demerzalnim (pridnenim) populacijama riba, glavonožaca, i školjkaša Jadrana. Pelagičke, kratkoživuće, planktivorne vrste se odlikuju brzim tjelesnim rastom i visokom stopom obnavljanja. Osjetljivost na klimatske promjene kao i na ostale promjene u okolišu čini njihovu brojnost veoma podložnoj fluktuacijama. Pridnene, uglavnom dugoživuće vrste su sporijeg rasta, relativno većih tjelesnih dimenzija pa su lakše dostupne ribolovnim alatima. Najveći je broj ovih populacija, kao i u priobalnim naseljima, posebno osjetljiv na ribolov, a zbog niske plodnosti i kasnog dosizanja spolne zrelosti slabije se obnavljaju. Od iznimne biološke i ekološke važnosti u trofičkim odnosima morskog ekosustava su i pridnene (bentoske) zajednice, te će se istraživati bioraznolikost i ekologija bentoske flore, faune, vegetacije i životnih zajednica Jadrana s naglaskom na promjene izazvane prirodnim i antropogenim čimbenicima. Planira se i kartiranje naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica, najugruženijeg, a u biološkom, ekološkom i gospodarskom pogledu najznačajnijeg staništa ekosustava Jadrana koje ima fundamentalnu ulogu za očuvanje bioraznolikosti. Rezultatima ovih složenih istraživanja će se postaviti znanstveni temelj održivom upravljanju živim bogatstvima mora u cilju njhove zaštite i očuvanja bioraznolikosti u Jadranskom moru. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag