zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Studij materijala i bioaktivnih spojeva na makroskopskoj i molekularnoj razini 
Voditelj: Nikola Kallay
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Kompleksi. Ispitivat će se nastajanje polioksometalata koordiniranih organskim molekulama kao i njihova stabilnost te priroda odnosno jakost veze polikosometalat-ligand. Ispitivanja i identifikacija novo-priređenih spojeva vršit će se u čvrstom stanju i otopini, primjenom brojnih metoda (rentgenska difrakcija, spektroskopija, kalorimetrija). Koloidi i međupovršine. Istraživat će se električni međusloj na granici čvrsto/tekuće. Uz klasične metode upotrijebit će se naše novo-razvijene mjerne tehnike (masena titracija za točku nul-naboja i monokristalne elektrode za površinski potencijal) te površinska spektroskopija. Elektroliti. Istraživat će se asocijacija iona u otopinama te njihova solvatacija, kao i koordinacijske reakcije raznih organskih liganada (npr. kaliksareni, siderofori). Primijenit će se spektrometrijske metode (UV-Vis-NIR, NMR, fluorimetrija), potenciometrija, konduktometrija i mikrokalorimetrija. Za obradu mjernih podataka koristit će se suvremene kemometričke metode. Ribosomi. Razvijat će se metodologije za proučavanje interakcija ligand-ribosom. Ispitivat će se makrolidi, polioksometalati, tiosemikarbazoni i njihovi metalni kompleksi. Očekuju se nova saznanja o molekulskim mehanizmima što može poslužiti kao čvrst i pouzdan temelj za dizajn potencijalnih lijekova. Reakcijski mehanizmi. Razmatrat će se reakcijske promjene u čvrstom stanju kao multidimenzijski rast kritičnih kristalnih ravnina u kojima leže atomi ili skupine koje reagiraju. Želi se također utvrditi, mogu li takvi molekulski sustavi biti upotrijebljeni za oblikovanje novih inteligentnih materijala. Spektroskopska analiza. Projekt predstavlja integralni pristup rješavanju složenih analitičkih problema. Istraživanje se temelji na primjeni velikog broja eksperimentalnih i teorijskih metoda te statističkoj obradi podataka. Očekuju se zanimljivi znanstveni rezultati i praktična primjena novih metoda. Molekulsko modeliranje. Proučavat će se mehanizmi organskih reakcija s naglaskom na strukturu i svojstva međuprodukata. Predmet proučavanja su sililni kationi, modelne reakcije biosinteze terpena, mehanizam solvolitskih reakcija, pregradnje acilnih derivata ugljikohidrata, te uloga molibdena kao katalizatora organskih reakcija. Edukacija. Uvest će se pristup stehiometrijskom računu temeljen na dosegu reakcije te tumačenje termodinamičkih veličina vezanih uz reakcijski proces uz poštivanje pravila veličinskog računa. Tekst o povijesti kemije pripremio bi se za objavljivanje u svijetu. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag