zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Ligandi, kompleksi, proteini - sinteza i odnos strukture i svojstava 
Voditelj: Dubravka Matković-Čalogović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: U okviru ovog programa udružena su četiri projekta koja su povezana sadržajno a također i po metodama istraživanja. Sintetizirat će se organski spojevi te različiti kompleksi metala s ligandima od biološkog značaja (ß-diketoni, ß, ß'-triketoni, Schiffove baze, piridinmono- i piridindikarboksilne kiseline te njihovi derivati, glukuronska i sijalinska kiselina, N-heterociklički tioli i heterociklički spojevi s O,N,S-donornim atomima i njihovi amidino i aza derivati, oksimi, karbonilni spojevi i dr.). Ti će spojevi biti karakterizirani spektroskopskim (UV-VIS, IR, NMR, RAMAN) i termogravimetrijskim metodama (TGA/DTA/DSC) te rentgenskom strukturnom analizom. Korištenjem različitih metoda analize doći će se do bitnih spoznaja vezanih uz suodnos strukture i pojedinih svojstava. Kompleksi s esencijalnim metalima mogu poslužiti kao modelni sustavi za objašnjavanje interakcije metalnog iona s ligandima u aktivnom mjestu složenih biomakromolekula. Mnogi navedeni spojevi imaju potencijalnu primjenu kao novi materijali ili lijekovi. Drugi pravac istraživanja je karakterizacija kompleksa s toksičnim metalima s ciljem razvijanja strategije detoksifikacije/ekstrakcije ekotoksičnih živinih, odnosno kadmijevih spojeva iz okoliša. Predmet istraživanja biti će i strukture bioloških makromolekula (inzulin, tirozin fenol-liaza, seril-tRNA-sintetaza, vipoksin, transferin iz ljudskog seruma i dr.) s naglaskom na proučavanje koordinacijske sfere metalnog iona ili kompleksa s analozima supstrata metodom rentgenske strukturne analize. Strukturna karakterizacija je vrlo važan korak za određivanje funkcije proteina i razumijevanje mehanizama enzimskih reakcija. U području supramolekulske kemije istraživat će se: strukture inkluzijskih kompleksa, prvenstveno produkata enantioselektivnih reakcija u čvrstom stanju; strukture kompleksa alkalijskih metala s makrocikličkim polieterima koji predstavljaju dobre modelne sustave za transport kroz stanične membrane; samoudruživanje koordinacijskih kompleksa s pogodnim bifunkcionalnim ligandima (templatima) s ciljem kontroliranog stvaranja kristalnih struktura predvidljive građe i dimenzionalnosti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag