zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Onečišćenja i radioaktivnost u okolišu 
Voditelj: Vlasta Drevenkar
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 
Sažetak: Program čini sedam projekata čiji je zajednički cilj utvrđivanje i poboljšanje kakvoće okoliša i smanjenje izloženosti okoliša i ljudi opasnim onečišćenjima i zračenju u Hrvatskoj. Istraživat će se radioaktivnost okoliša, prijenos radioaktivnih tvari kroz sve komponente biosfere i identificirati radiološki osjetljive lokacije i medije. Provodit će se radioekološka istraživanja Jadranskog mora i priobalja radi boljeg razumijevanja specifičnih procesa u moru. Ukupna procjena individualnog rizika izloženosti zračenju temeljit će se na izloženosti ljudi i okoliša cjelovitom elektromagnetskom spektru iz prirodnih i umjetnih izvora tj. ionizirajućem i neionizirajućem zračenju. Kretanje zračnih masa značajno utječe na raspodjelu i sudbinu onečišćenja u okolišu. U zrak dospijevaju onečišćenja iz različitih izvora i prenose se na velike udaljenosti. Istraživat će se razine, vremenski ciklusi i prostorne raspodjele karcinogenih i potencijalno karcinogenih onečišćenja u zraku i specifične reakcije u kojima nastaju štetniji spojevi od izvornih onečišćenja. Analizom sesilnih organizama istražit će se primjenjivost bioindikacijskih metoda za određivanje onečišćenja zraka u terestričkim ekosustavima. Istraživanja vremensko-prostorne razdiobe i porijekla frakcija lebdećih čestica po veličini PM2,5 i PM10 provodit će se u urbanim sredinama. Odredit će se snaga i vrsta pojedinih kategorija izvora onečišćenja zraka lebdećim česticama i njihovim sastojcima. Istraživanja raspodjele organskih onečišćenja u vodenom i kopnenom okolišu i ljudima uključuju postojane organoklorove (OC) spojeve, triazinske pesticide i hlapljive spojeve poput aromatskih ugljikovodika i nikotina. Radi bolje procjene ponašanja u okolišu istraživat će se interakcije OC i triazinskih spojeva s organskim tvarima u vodi i tlu te s mineralnim sastojcima tla. Izloženost ljudi istraživat će se analizom izvornih spojeva ili specifičnih metabolita u krvi, urinu, mlijeku i kosi. Utjecaj poljoprivrede, posebice ratarske i voćarske proizvodnje, na onečišćenje tla i voda istraživat će se u ekstenzivnim i intenzivnim agroekosustavima sustavnim mjerenjem mikro- i makro nutrijenata i specifičnih onečišćenja (teški metali, ostaci pesticida, radionuklidi) u površinskom tlu te površinskoj i plitkoj i dubljoj podzemnoj vodi kroz pet godina.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag