zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Bionano-sustavi: izolacija, sinteza,struktura, međudjelovanje i biokataliza 
Voditelj: Srđanka Tomić-Pisarović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Istraživanja u okvirima predloženog programa interdisciplinarna su te zadiru u područja kemije, biologije i (bio)fizike. Ciljevi su istraživanja izolacija i kloniranje novih enzima (hidrolaza, metaloproteaza i transferaza) te priprava bioorganskih spojeva i određivanje njihovih 3D struktura kako bi se spoznali mehanizmi njihovog djelovanja na atomnoj razini. Stoga će se pripraviti kompleksi proteina i njihovih supstrata i/ili inhibitora te proučavati njihove interakcije. Prednost ovog zajedničkog programa je osposobljenost istraživača i adekvatna opremljenost za istraživanja širokog spektra, od sinteze liganada do izvođenja kinetičkih mjerenja sa svrhom proučavanja enzimskih katalitičkih svojstava. Nove spoznaje omogućiti će uporabu novih enzima u sintezi saharida, glikokonjugata biološki aktivnih spojeva i enantiomerno čistih heterocikličkih derivata. Eksperimentalno određene 3D strukture enzima i njihovih kompleksa s ligandima i kinetička mjerenja koristiti će se u molekulskom modeliranju sa ciljem detaljnog proučavanja biokatalize, predviđanja enantioselektivnosti i, u konačnici, poboljšanje enzima usmjerenom mutacijom. Također je od važnosti pronaći podesne modelne sustave i na njima izučiti fine detalje međumolekulsog djelovanja čime bi se zaokružila istraživanja. Tako će (pseudo)peptidni konjugati metalocena služiti kao modeli za izučavanje intramolekulskih vodikovih veza i njihov utjecaj na heličnu kiralnost što u konačnici određuje konformaciju proteina. Vodikove veze, posebice s niskom barijerom, učestvuju u enzimskim reakcijama pa će se ti sustavi također proučavati. Kako enzimi sudjeluju u stereospecifičnim reakcijama, pozornost će biti usmjerena ka pojavi kiralnosti. Naglasak će biti na heličnoj kiralnosti i proučavanju vezivanja supstrata u trodimenzijske supramolekulske asocijacije s pomoću vodikovih veza. Objedinjena istraživanja temeljena na eksperimentalnim rezultatima i molekulskom modeliranju korištenjem poznatih i novih vlastitih računalnih metoda dat će nove spoznaje o izučavanim biološkim sutavima na atomnoj i molekulskoj razini. Rezultati istraživanja omogućit će pronalaženje novih enzima, potencijalnih biokatalizatora u pripravi farmaceutika i lijekova, u medicini (kao biosenzori), ekologiji i biotehnologiji. Novi bioorganski spojevi izučavanih skupina potencijalni su lijekovi, te antidoti organofosfornih spojeva (bojnih otrova, insekticida i pesticida), a mogu se koristiti i kao ekološki prihvatljive agrokemikalije 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag