zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Eksperimentalna toksikologija prirodnih i sintetskih tvari 
Voditelj: Ivan Sabolić
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 
Sažetak: Različite prirodne i sintetske tvari onečišćuju životni i radni okoliš i štete zdravlju ljudi i životinja. Od prirodnih tvari, neki teški metali (Cd, Pb, Hg, Pt) već u malim koncentracijama oštećuju građu i funkciju ciljnih organa (jetra, bubreg), esencijalni elementi (Fe, Zn, Cu, Se, Mn) toksični su samo u visokim koncentracijama, a mikotoksini (okratoksini, fumonizini), koji su metabolički proizvod plijesni, djeluju hepatotoksično, nefrotoksično, kancerogeno i teratogeno. Toksične sintetske tvari, kao organofosforni spojevi (pesticidi, dezinfekcijska sredstva, živčani bojni otrovi, neki lijekovi), inhibiraju aktivnost kolinesteraza, a citostatici, anestetici, melitin, spojevi u zubnim ispunima te (ne)ionizirajuće zračenje, uzrokuju oštećenja genoma. Iako većina navedenih tvari u konačnici izaziva staničnu smrt apoptozom ili nekrozom, podrobni mehanizmi njihove toksičnosti slabo su poznati, a nedovoljno su istraženi i mehanizmi zaštite od otrovanja, te dijagnostika i liječenje nastalih oštećenja. Ovdje predlažemo teorijska i eksperimentalna istraživanja u kojima ćemo rabiti suvremene metode elektrokemije, molekularnog modeliranja, spektrofotometrije, citogenetike te stanične i molekularne biologije u modelima in vitro (nestanični medij, krv, kulture stanica, tkivo humanih organa) i in vivo (pokusne životinje) za studij: a) međudjelovanje metala i organofosfornih spojeva s različitim ligandima i modeliranja novih antidota, b) citotoksičnosti različitih organofosfornih spojeva i antidota, c) izloženosti osjetljivih skupina ljudi nekim metalima i učinaka kelatirajuće terapije, d) spolno ovisnih molekularnih mehanizmama transporta i učinaka nekih toksičnih metala i mikotoksina u ciljnim organima i e) genotoksičnosti različitih mutagena i načina sprječavanja tih oštećenja. Očekujemo da će rezultati tih istraživanja biti korisni za humanu i veterinarsku medicinu i ekologiju jer će omogućiti bolje razumijevanje učinaka navedenih toksičnih tvari u stanicama sisavaca na molekularnoj razini, iznalaženje novih antidota, bolju procjenu ugroženosti ljudi toksičnim metalima, bolje mjere zaštite, dijagnostike i terapije nakon trovanja specifičnim tvarima te podizanje svijesti o potrebi bolje zaštite okoliša. Tim istraživanjima namjeravamo osposobiti i niz znanstvenih novaka do stupnja doktorata i pojačati domaću i međunarodnu znanstvenu suradnju. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag