zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti
Pregled
Pretraživanje
Arhiv zProjekata
(1996.-2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbene skupine
Detalji
Šifra: 0130418
Naziv projekta: Razvoj hrvatskih jezičnih resursa
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Znanost o jeziku i književnosti
Glavni istraživač: Marko Tadić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: računalna lingvistika, jezične tehnologije, jezični resursi, jezični alati, korpus, Hrvatski nacionalni korpus, paralelni korpus, rječnik, leksikon, računalna leksikografija, prijevodni ekvivalenti, prepoznavanje imena, označavanje korpusa
URL: http://www.hnk.ffzg.hr/mt 
E-pošta: marko.tadic@ffzg.hr 
Telefon: 6120-142, 6120-045,
Suradnici:
Jörg Tiedemann    Istraživač
Tomaž Erjavec    Istraživač
Ivana Simeon    Znanstveni novak
KREŠIMIR ŠOJAT    Znanstveni novak
Sanja Fulgosi    Znanstveni novak
Boško Bekavac    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0130418
English
Project Title:
Area: Humanities
Peer review group: Philology
Institution: The Faculty of Philosophy, Zagreb
Keywords: computational linguistics, human language technologies, language resources, language tools, corpus, Croatian National Corpus, parallel corpus, dictionary, lexicon, computational lexicography, translational equivalent, named entity recognition, corpus annotation

Natrag