zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti
Pregled
Pretraživanje
Arhiv zProjekata
(1996.-2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbene skupine
Detalji
Šifra: 0235001
Naziv projekta: Procjena parametara u matematičkim modelima
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Matematika
Glavni istraživač: Rudolf Scitovski
Ustanova: Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku
Ključne riječi: procjena parametara, obični problem najmanjih kvadrata, potpuni problem najmanjih kvadrata, pogreške u varijablama, matematički modeli, L1 aproksimacija, L2 aproksimacija, Lp aproksimacija, problem egzistencije, zaglađivanje podataka
URL: http://www.mathos.hr 
E-pošta: scitowsk@mathos.hr 
Telefon: 091 224 1005
Suradnici:
Dragan Sobol    Istraživač
Dragan Jukić    Istraživač
Tomislav Marošević    Istraživač
Antoaneta Klobučar    Istraživač
Miljenko Crnjac    Istraživač
Radoslav Galić    Istraživač
Branimir Dukić    Istraživač
Ninoslav Truhar    Istraživač
Kristian Sabo    Znanstveni novak
Darija Marković    Znanstveni novak
DOROTEA DUDAŠ    Znanstveni novak
Anita Katić (r. Kimel)    Znanstveni novak
Irena Galić    Znanstveni novak
Domagoj Matijević    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0235001
English
Project Title:
Area: Natural sciences
Peer review group: Mathematics
Institution: Mathematics Department of the J. J. Strossmayer University in Osijek
Keywords: parameter estimation, ordinary least squares problem, total least squares problem, errors in variables, mathematical problems, L1 approximation, L2 approximation, Lp approximation, existence problem, smoothing the data

Natrag