zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 037010
Naziv projekta: Nekonvencionalno računanje u operacijskim istraživanjima
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Matematika
Glavni istraživač: Robert Manger
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb
Ključne riječi: modeli računanja, operacijska istraživanja, paralelno računanje, umjetne ne
URL: http://www.math.hr 
E-pošta: manger@math.hr 
Telefon: 460 5750 
Suradnici:
Igor Urbiha  Istraživač
Goranka Nogo  Istraživač
Branko Souček  Istraživač
RUŽICA PISKAČ  Znanstveni novak
BORIS MILAŠINOVIĆ  Znanstveni novak
Krunoslav Puljić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=037010&period=1996 
English
Project Title: Non-conventional Computing in Operations Research 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Mathematics 
Institution: Mathematical Department 
Keywords: computing models, operations research, parallel computing, artificial neura 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr