zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 112003
Naziv projekta: Utjecaj zahtjeva zaštite okoliša na energetske sustave broda
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Brodogradnja
Glavni istraživač: Dragan Martinović
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka
Ključne riječi: MeĐunarodna pomorska organizacija, konvencije, zaštita morskog okoliša, bro
URL: http://www.pfri.hr/~pkralj 
E-pošta: pkralj@brod.pfri.hr 
Telefon: 338-411 
Suradnici:
Ante Bukša  Istraživač
Vinko Tomas  Istraživač
Predrag Kralj  Istraživač
Ivica Šegulja  Istraživač
Milan Matković  Istraživač
Enco Tireli  Istraživač
Ivan Vlahinić  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=112003&period=1996 
English
Project Title: The Influence of Ecological Protection Demands  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Shipbuilding 
Institution: The Maritime Faculty, Rijeka 
Keywords: International Maritime Organization, Conventions, marine environment protec 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr