zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 000916
Naziv projekta: Pedagoški aspekti curriculuma inovativne osnovne škole
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Obrazovanje
Glavni istraživač: Marko Mušanović
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka
Ključne riječi: curriculum, inovativna osnovna škola
URL: http://www.pefri.hr/~mmusanov 
E-pošta: marko.musanovic@ri.hinet.hr 
Telefon: 051 551 066 
Suradnici:
Stjepan Staničić  Istraživač iz druge ustanove
Jasminka Zloković  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=000916&period=1996 
English
Project Title: Pedagogical Aspects Curriculum of Innovative Primary School 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Pedagogy 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Rijeka 
Keywords: curriculum, innovative primary school 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr