zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka 
Voditelj: Čedomir Dundović
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Ovaj projekt nastavak je istraživanja koja su provedena u znanstvenom projektu «Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava» pod brojem 0112008. Prometno i logističko povezivanje morskih i riječnih luka je osnovni prioritet prometnog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske i njene uspješne integracije u europske prometne i gospodarske tokove. Morske i riječne luke su prepoznatljiv dio nacionalnog gospodarstva i poticatelj razvitka brojnih djelatnosti. Temeljni cilj istraživanja je utvrditi postojeća ograničenja te predložiti model učinkovitog prometnog i logističkog povezivanja morskih i riječnih luka Republike Hrvatske. Ovaj cilj zasniva se na hipotezi da sve veće europske morske luke imaju prometnu vezu s unutarnjim plovnim putevima i riječnim lukama. Rezultati izrađenog modela mogu se provjeriti na primjerima europskih luka. Važnost predloženog istraživanja ponajprije se temelji na znanstvenom utvrđivanju prioriteta prometnog povezivanja Republike Hrvatske. Aplikacija na hrvatski lučki i prometni sustav ima značaj primjenjenog istraživanja, a primjenjivost rezultata u različitim kombinacijama prometnih činitelja pokazuje značajke razvojnih istraživanja i mogućnost primjene u optimizaciji prometnog sustava bilo koje države ili regije. Značenje istraživanja ogleda se u mogućnosti bržeg i učinkovitijeg uključivanja hrvatskog lučkog i prometnog sustava u europske i svjetske prometne tokove. Prostorna, vremenska i informacijska usklađenost, kvaliteta i cijena usluge temeljni su pokazatelji uspješnosti poslovanja lučkog sustava. Koordinacija svih subjekata lučkog i prometnog sustava s ciljem povećanja kvalitete i smanjenja troškova usluge treba rezultirati većom konkurentnošću hrvatskog prometnog pravca. Na temelju provedene SWOT analize morskih i riječnih luka Republike Hrvatske utvrđuju se potrebna načela, mjere i ciljevi integracije i koordinacije razvitka morskih i riječnih luka. U izradi ovog projekta primijenit će se kvalitativne i kvantitativne metode. Od kvantitavnih metoda primijenit će se statističke i matematičke metode, metoda modeliranja, metoda linearnog i dinamičkog programiranja, teorija redova čekanja i metoda simulacije. Kreiranje metodologije ima osnovna obilježja i značaj fundamentalog istraživanja. Predloženo istraživanje temelji se na strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, strategiji razvitka pomorstva i suvremenim tendencijama razvitka prometnih tehnologija u zemljama Europske unije. 

Natrag