zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-7-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: NOVA TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MOLEKULSKI TISKANIH POLIMERNIH MATERIJALA 
Voditelj: Ana Erceg Kuzmić
Ustanova: INA-Industrija nafte d.d. 
Sažetak: Tehnologija dobivanja polimera, u koje se za vrijeme polimerizacije tiskaju šupljine željenog oblika (molekulski tiskani polimeri; engl. molecularly imprinted polymers), ima vrlo važnu ulogu u razvoju novih materijala pogodnih za primjenu u raznim područjima. Temelji se na polimerizaciji funkcionalnih monomera uz sredstvo za umrežavanje i spojeva odabrane konfiguracije ili strukture (tiskane molekule). Tiskane molekule mogu biti vezane za polimernu matricu kovalentno ili nekovalentno. Nakon polimerizacije tiskana molekula uklanja se iz umrežene polimerne matrice, a zaostaju šupljine koje su replika spojeva za tiskanje. Jedna od poteškoća koja se javlja u primjeni ovih materijala je zaostajanje dijela tiskanih molekula u umreženoj matrici. To može biti nedostatak u nekim primjenama, npr. u kvantitativnoj analizi niskih koncentracija tvari u uzorku. Taj se nedostatak uklanja novim postupkom dobivanja molekulski tiskanih polimera razrađenim u našem laboratoriju. Osnova je postupka selektivna toplinska razgradnja umreženih polimera. U nastavku istraživanja cilj je dobiti nove molekulski tiskane polimerne materijale na osnovi (met)akril-monosupstituiranih amida toplinskom razgradnjom odgovarajućih disupstituiranih derivata uree. Dobiveni tiskani polimeri su toplinski stabilni, kruti, umreženi materijali netopljivi u većini organskih otapala, a sadrže reaktivne -CO-NH- skupine pogodne za prepoznavanje specifičnih molekula. Nakana je primijeniti ove polimere u pripravi stacionarnih faza za separacijske analize i procese. U svrhu detaljnog objašnjenja mehanizma toplinske razgradnje izradit će se teorijski model za predviđanje volumena tiskanih skupina u umreženoj polimernoj matrici. Iz istog razloga usporedit će se struktura i svojstva nanoporoznih i neporoznih kopolimera (modelni spoj). Pretpostavlja se također da će predložena istraživanja rezultirati razradom vlastitog postupka sinteze češljastih polimera na osnovi (met)akril-alkil estera kao aditiva za poboljšanje tecišta nafte i srednjih destilata. Karakterizacija monomera i polimera te provjera rezultata provest će se uporabom termičkih metoda, difrakcije rendgenskih zraka, porozimetrije, spektroskopskih metoda, elektronske mikroskopije i kromatografske analize. Vlastiti teorijski modeli za predviđanje fazne ravnoteže primjenit će se na realnim sustavima molekulski tiskanih polimera i polimernih aditiva. 

Natrag