ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Pregled programa u radu
Neregistrirani korisnik
Pregled projekata u radu
Pregled programa u radu
Arhiv projekata
Svibor (1990. - 1995.)
DETALJI
Šifra programa 2120920
Naziv programa Hrvatska jezična riznica
Voditelj Dunja Brozović Rončević
Ustanova Sveučilište u Zadru
Znanstveno područje Humanističke znanosti
Prosudbena skupina Filologija
Status U tijeku
Sažetak "Hrvatska jezična riznica" znanstveni je program osmišljen kao susretište srodnih filoloških i kulturnojezičnih istraživanja hrvatskoga jezika u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi. Hrvatski se jezik promatra kao povijesna danost, ali i skup niza pojedinačnih idioma obilježenih pripadnošću vlastitoj i jedinstvenoj hrvatskoj kulturnoj cjelini. Rezultati rada na znanstvenim projektima obuhvaćenima ovim programom bit će pohranjeni u stvarnoj jezičnoj riznici znanja o hrvatskome jeziku u prošlosti i sadašnjosti. Sva će ta znanja biti dostupna na hrvatskome jezičnom portalu na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, središnje znanstvene ustanove za proučavanje i njegovanje hrvatskoga jezika. Hrvatski će jezični portal pružati pristup leksikografskim, leksičkim, tekstovnim i multimedijskim sadržajima te ih tako učiniti dostupnima za sva jezičnopovijesna i suvremena istraživanja vremensko-prostornih odraza hrvatskoga jezika u cjelini. Jedan je od bitnih razloga povezivanja niza različito usmjerenih srodnih znanstvenih projekata u program "Hrvatske jezične riznice" upravo nastojanje da se poveća učinkovitost istraživača, minimaliziraju troškovi i maksimiziraju konačni rezultati. Svrha je toga programa pokazati i konkretnim podatcima dokazati da je današnji hrvatski standardni jezik izrastao i oblikovan na jezičnome bogatstvu ne samo svoje novoštokavske osnovice nego i na leksičkome i frazeološkom bogatstvu kajkavskoga, čakavskog i štokavskog narječja i tisućljetne pisane baštine, pa je kao takav jedan i jedinstven, čvrsto ukorijenjen i prepoznatljiv u vlastitome razvoju i suvremenome izrazu. Konkretni će rezultati rada na tome programu, objelodanjeni na hrvatskome jezičnom portalu, biti polazištem i osloncem za mnoga buduća istraživanja na području leksikologije, jednojezične i višejezične leksikografije, jezične tehnologije, lingvističke teorije i jezične izobrazbe i ujedno stvoriti ključne pretpostavke za nužnu međunarodnu suradnju, posebice u sklopu programa Europske unije za ona znanstvena područja na kojima u sadanjem trenutku bitno zaostajemo. Pretpostavka je, naime, da će se u postupku približavanja Hrvatske europskim integracijama u samoj Hrvatskoj povećavati potreba za poznavanjem i prepoznavanjem vlastitoga nacionalnog identiteta. Stoga je konačan cilj ovoga programa podizanje razine poznavanja hrvatskoga jezika te širenje znanja o hrvatskome jeziku i kulturi.
Ključne riječi |hrvatski jezik|leksikologija i leksikografija,onomastika i etimologija,dijalektologija,korpus,računalno jezikoslovlje
Ugovor od 3.7.2007
 
Kontakt podaci
Osoba za kontakt Dunja Brozović Rončević
Kontakt adresa Ul. Republike Austrije 16, 10 000, Zagreb
Telefon 01/3783 833
Telefaks 01/3783 803
E-pošta dunja@ihjj.hr
Web adresa www.ihjj.hr
 
Popis projekata u programu

Natrag